Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych

Unieważnienie postępowania 2/TP/2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. zwanej dalej ustawą, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2/TP/2021 z dnia 2020-04-29 prowadzone w trybie podstawowym na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 31,25 zł/m3 brutto.

 

Informacja z otwarcia ofert - 2/TP/2021

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/TP/2021 z dnia 2021-04-28, prowadzonym w trybie podstawowym

na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych złożono następujące oferty:

 

Cena jednostkowa zł/m3

Zadeklarowana ilość odmulenia w ciągu 30 dni [m3]

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

29,00

1200

Przedsiębiorstwo AGROKOMPLEX Jacek Skubała

Łagiewniki Wielkie, ul. Leśna 1, 42-772 Pawonków

31,50

1500

P.P.H.U Rafit

21 -580 Wisznice,  ul. Włodawska 4

57,00

1500

 

 

Postępowanie na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych

Strona postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7245b974-0915-4803-8850-27d9a8678840

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLEŚNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405990

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 8

1.4.2.) Miejscowość: Olesno

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-300

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 3584714

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@interka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Powiatowy Zarząd Dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036506/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 12:54

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Postępowanie na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu oraz uporządkowaniu skarp, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Grubość odmulenia od 20 do 60 cm. Zagospodarowanie urobku należy do wykonawcy.Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonane na bazie cen jednostkowych (zł/m3) za objętość urobku uzyskanego podczas odmulania rowu.Orientacyjny zakres robót około 3200 m3 urobku.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-04-28 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie będzie prowadzone na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl