Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych - 2 postępowanie

Wybór oferty - 5/TP/2021

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/TP/2021 z dnia 2021-05-07, prowadzonym w trybie podstawowym na „wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych” złożono 3 ważne oferty. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, która została najwyżej oceniona.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert oraz punktację przyznaną za poszczególne kryteria oceny ofert:

 

Cena jednostkowa zł/m3

Punktacja

Zadeklarowana ilość odmulenia w ciągu 30 dni [m3]

Punktacja

RAZEM

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

27,00

48,64

1500

40,00

88,64

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

28,00

46,91

1500

40,00

86,91

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

21,89

60,00

1500

40,00

100,00

Z postępowania odrzucono, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. z powodu niezgodności z art. 63 ust. 2 ustawy (nie zachowano zasady złożenia oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) oferty firm:

  1. P.P.H.U Rafit, 21 -580 Wisznice,  ul. Włodawska 4
  2. Przedsiębiorstwo AGROKOMPLEX Jacek Skubała, Łagiewniki Wielkie, ul. Leśna 1, 42-772 Pawonków
  3. TRANS-BUD Przedsiębiorstwo  Transportowo-Budowlane Leszek Konarkowski, Boguszyn, ul. Kolnicka 12, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Ponadto oferta firmy P.P.H.U Rafit nie była zaszyfrowana – odrzucenie na podstawie 226 ust. 1 pkt 6 ustawy – oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.

 

Informacja z otwarcia ofert - 5/TP/2021

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/TP/2021 z dnia 2021-05-07, prowadzonym w trybie podstawowym

na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych złożono następujące oferty:

 

Cena jednostkowa zł/m3

Zadeklarowana ilość odmulenia w ciągu 30 dni [m3]

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

27,00

1500

Przedsiębiorstwo AGROKOMPLEX Jacek Skubała

Łagiewniki Wielkie, ul. Leśna 1, 42-772 Pawonków

29,00

1500

P.P.H.U Rafit

21 -580 Wisznice,  ul. Włodawska 4

30,14

1500

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

28,00

1500

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

21,89

1500

TRANS-BUD Przedsiębiorstwo  Transportowo-Budowlane Leszek Konarkowski

Boguszyn, ul. Kolnicka 12, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

30,00

1500

 

Postępowanie na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych

Strona postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9e6d216-2a4e-4ab5-b208-1b08a36417b9

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLEŚNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405990

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 8

1.4.2.) Miejscowość: Olesno

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-300

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 3584714

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@interka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043000/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 08:50

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Postępowanie na wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie konserwacji i odmulenia rowów przy drogach powiatowych. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu oraz uporządkowaniu skarp, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Grubość odmulenia od 20 do 60 cm. Zagospodarowanie urobku należy do wykonawcy.Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonane na bazie cen jednostkowych (zł/m3) za objętość urobku uzyskanego podczas odmulania rowu.Orientacyjny zakres robót około 3200 m3 urobku.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-05-07 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie będzie prowadzone na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl