Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 maja 2021 roku - podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej 

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Z  DNIA  10 maja 2021 roku

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W  WYDZIALE ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezbędne

 a) wykształcenie: wyższe lub średnie kierunkowe i co najmniej 3-letni staż pracy,
     kierunek: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja,
     prawo;

 b) obywatelstwo polskie;

 c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 d) osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa

     ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwa skarbowe;

 e) osoba cieszy się  nieposzlakowaną opinią.

2.Wymagania dodatkowe

a) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji na stanowiskach związanych
z realizacją zadań z zakresu architektury i budownictwa lub w biurze projektów, w budownictwie bądź na podobnym, albo innym stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie;

b) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy: o samorządzie powiatowym, prawo budowlane

    oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie;

c)  obsługa: komputery, biurowy sprzęt informatyczny, system operacyjny Windows, pakiety

     biurowe Microsoft Office, Libre Office, Open Office;

d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność, analityczne podejście do problemów oraz wysoka kultura osobista, terminowość, sumienność, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z terenu Gminy Praszka oraz z terenu pozostałych Gmin wg odrębnej dyspozycji Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
 1. gromadzenie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę;
 3. sprawdzanie zgodności projektów budowlanych z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony  środowiska;
 4. sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 5. sprawdzanie kompletności projektów budowlanych oraz posiadania wymaganych do tych projektów opinii, uzgodnień i pozwoleń, a także informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz obszarze oddziaływania;
 6. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
  w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz przynależności do właściwej izby samorządu budowlanego;
 7. kontrola wykonania obowiązku sprawdzenia projektów budowlanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane;
 8. przygotowywanie postanowień o obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;
 9. przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź o odmowie pozwolenia na budowę;
 10. przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
 11. przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 12. przygotowywanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, stwierdzonego przez właściwy organ;
 13. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innych osób;
 14. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego;
 15. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń budowy lub zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 16. przygotowywanie zawiadomień o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń budowy   lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 17. przygotowywanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu w sprawie budowy lub robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
 18. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego oraz wniosków o pozwolenie na rozbiórkę;
 19. przygotowywanie zawiadomień o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego;
 20. przygotowywanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
 21. przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę bądź o odmowie pozwolenia
  na rozbiórkę;
 22. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 23. przygotowywanie decyzji o pozwoleniu lub o odmowie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania;
 24. przygotowywanie decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania jest powiązana z wykonaniem robót budowlanych wymagających pozwolenia;
 25. przygotowywanie wniosków do właściwego ministra o udzielenie upoważnienia do wydawania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 26. przygotowywanie postanowień w sprawie udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 27. przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku      do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia;
 28. przygotowywanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
 29. przygotowywanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań w zakresie samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 30. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego oraz przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
  1. Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dla całości Wydziału AB:
   1. prowadzenie zbioru aktów prawnych obowiązujących w administracji architektoniczno- budowlanej wraz z bieżącą jego aktualizacją;
   2. prowadzenie zbioru wzorów dokumentów i druków obowiązujących w pracy wydziału wraz z ich aktualizacją i komputerowym opracowywaniem;
   3. przygotowywanie projektów odpowiedzi z zakresu Prawa budowlanego na zapytania kierowane do Wydziału drogą e-mailową;
   4. przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
   5. publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Regulaminem Publikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie;
   6. prowadzenie elektronicznego rejestru spraw SOD;
   7. prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń – RWDZ;
   8. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji drogowych i przekazywanie uwierzytelnionych kopii tego rejestru do organu II instancji w terminie do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
   9. prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
   10. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych;
   11. prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę;
   12. ustalanie wysokości opłaty skarbowej za czynności z zakresu zadań Wydziału AB, które są objęte opłatą;
   13. prowadzenie spisu spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
   14. archiwizacja dokumentacji budowlanej, właściwe zabezpieczenie akt, druków i pieczęci;
   15. prowadzenie sprawozdawczości do GUS i resortowych wraz z przygotowywaniem dla nich terminowych sprawozdań.
 1. Zastępowanie w czasie nieobecności w pracy  innych pracowników Wydziału AB według odrębnej dyspozycji Naczelnika Wydziału AB.
 2. Niezależnie od wyżej wymienionych obowiązków do obowiązków należy również wykonywanie wszelkich innych poleceń zleconych przez Naczelnika Wydziału AB.                                                  

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  a)  praca administracyjno-biurowa (przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie);

  b)  wymiar czasu pracy – pełny etat w godz. pon., śr. czw. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.00,

       pt. 7.30. - 15.00;

c) praca w pomieszczeniu biurowym Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej

mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie (46-300 Olesno, ul. Pieloka 21);

d) praca wymaga umiejętności analitycznego myślenia oraz umiejętnego współdziałania
z innymi pracownikami i podmiotami;

e) obsługa urządzeń biurowych, w tym komputerów, faksów, niszczarek, kopiarek itp.;

f) warunki wynagradzania – według obowiązującego regulaminu (kategoria zaszeregowania
X-XIV).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty
 a) list motywacyjny;
 b) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór na stronie   www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);

 d) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 e) kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;

 f) kserokopie  innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;

 g) kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

  i) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 k) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega;

 l) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność    prowadzi;

 ł) oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

m) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);

 n) inne dokumenty  (ewentualne referencje).

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Oleśnie osobiście lub  za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24.05.2021 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w  Wydziale Administracji
Architektoniczno - Budowlanej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Oleśnie, ul. Pieloka 21.

DOCXOGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 maja 2021 roku - podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej (27,38KB)