Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVI.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.04.2021r.

BRZ.0002.4.2021

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-04-29 o godz. 11:07:43, a zakończono o godz. 12:39:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Janusz Wojczyszyn
 13. Ewa Cichoń
 14. Damian Hutsch
 15. Teresa Gielsok

Nastąpiła zmiana quorum (11:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Kordian Poniatowski

Nastąpiła zmiana quorum (11:15:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Henryk Zug

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Jarosław Zalewski - Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r.
 6. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19",
  b) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023,
  c) w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030,
  d) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021, e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  f) w sprawie  przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
  g) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXVI sesja Rady Powiatu w Oleśnie. W związku z powyższym dokonała otwarcia XXVI  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń do glosowania w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dl Powiatu Oleskiego za rok 2020 (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020, który stanie się podkt. h) w pkt.7.

Nastąpiła zmiana quorum (11:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Kordian Poniatowski

Brak innych wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

Nastąpiła zmiana quorum (11:15:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Henryk Zug

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:15:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Henryk Zug w związku z informacją o zmniejszeniu liczby stanowisk wicedyrektorów w szkołach zapytał, czy Zarząd Powiatu i Starosta zamierzają utrzymać swoje decyzje.

Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że te decyzje zostały utrzymane w mocy. Z dyrektorami szkół uzgodniono, aby z tymi osobami funkcyjnymi zostały przeprowadzone rozmowy. Decyzje zostały przyjęte. Nie mniej były naciski Rady Pedagogicznej. Te zmiany zostały ujęte w projekcie arkuszy organizacyjnych na następny rok szkolny i zostały już przesłane do zaopiniowania do Kuratorium Oświaty.

Henryk Zug zapytał czy to koniec szukania oszczędności w oświacie. Rok temu była mowa o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych. W szkołach jest 15 etatów księgowości. Czy jest potrzeba aż tylu. Obecnie na rynku pracy są poszukiwane księgowe.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji była mowa o utworzeniu od września br. tego centrum z dwutorową księgowością., a od stycznia przyszłego roku tylko księgowość w centrum. To nie jest jedyna metoda uzdrowienia sytuacji. Powstanie centrum nie spowoduje zmniejszenia ilości etatów o połowę. Projekt w tej sprawie będzie przedstawiony.

Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że w kwestii utworzenia centrum były problemy lokalowe i kadrowe, ale będzie to wprowadzane. Od 5-6 lat były ustalone normy tworzenia klas, ale na wnioski dyrektorów były robione odstępstwa. Teraz nie chcemy stosować odstępstw i mają być tworzone klasy jednorodne 24 osobowe lub po 15 uczniów w danym kierunki w klasie dwukierunkowej. Dyrektorzy szkół są powiadomieni.

Henryk Zug poinformował, aby na obsługę administracyjno-księgową w szkołach spojrzeć całościowo. W jednej szkole jest np 2-2,5 etatu obsługi administracyjnej, a w drugiej jest tylko jeden etat, a dodatkowo są różnice w wysokości wynagrodzeń. Należało by to poukładać uczciwie i sprawiedliwie. Konsekwentnie utrzymać wymagania, a nie stosować odstępstwa jak np miała sytuacja w Zespole Szkół w Dobrodzieniu.

Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że są różnice w ilości obsługi administracyjno-księgowej w  szkołach, ale wynika to z ilości typów szkół. Nie mniej powinna ona być przeanalizowana w sytuacji zmniejszającej się ilości uczniów. Za rok będzie podwójny rocznik, co związane było z sześciolatkami, ale w następnym roku będzie tylko 150 uczniów w całym powiecie.

4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r. (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r. była  szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Oleśnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej informacji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r. (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r. było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r.

6. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 r. (11:48:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 r.  było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Brak pytań.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się  Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 r.

7. Podjęcie uchwał: (11:50:00)

a. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19", (11:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19" był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19"  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/161/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19", (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/161/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19", stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023, (11:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/162/2021 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023 (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/162/2021 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030, (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/263/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030 (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/163/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021, (11:56:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/164/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021 (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/164/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie   przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/165/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/165/2021 w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie   przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/166/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/166/2021 w sprawie  przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/167/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/167/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

h. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020. (12:02:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/168/2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020 (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVI/168/2021 w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020, stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

8. Wolne wnioski i interpelacje. (12:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń udzieliła głosu przedstawicielkom Związku Miast Polskich w zakresie partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej w celu przedstawienia raportu-diagnozy partnerstwa.

Pani Małgorzata Zdebel i Pani Danuta Wesołowska omówiły w formie prezentacji Portret partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej - Raport diagnostyczny zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego protokołu.

Sylwia Kus poinformowała, że jest w składzie grupy roboczej opracowującej raport diagnostyczny. Podziękowała Paniom za trud włożony w jego opracowanie i zachęciła radnych do zapoznania z raportem, który jest umieszczony na stronach BIP samorządów wchodzących w skład  partnerstwa oraz powiatu oleskiego. Podziękowała również Pani Joannie Lech , która z ramienia Starostwa Powiatowego w Olesnie pracowała w grupie roboczej.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXV/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 marca 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXV.2021 z sesji odbytej w dniu 25.03.2021r. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXV/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 marca 2021 roku.

10. Zakończenie sesji. (12:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:37:00)

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek