Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RAPORT O STANIE POWIATU OLESKIEGO ZA 2020 ROK

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport o stanie Powiatu Oleskie za 2020 rok został przedstawiony Radzie Powiatu w Oleśnie na sesji w dniu 27 maja 2021 roku. Następnie  na sesji zaplanowanej na dzień  30 czerwca 2021r., na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie, będzie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
W debacie głos zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy powiatu oleskiego.
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przeprowadzona debata nad raportem o stanie powiatu
Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w Biurze Rady pok. 10 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
Na każdym zgłoszeniu zostanie wpisana data, godzina i kolejny numer zgłoszenia. W debacie może zabrać głos tylko 15 mieszkańców powiatu, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

PDFRaport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.pdf (955,90KB)