Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVII.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.05.2021r.

BRZ.0002.5.2021

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 maja 2021 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-05-27 o godz. 12:20:16, a zakończono o godz. 13:07:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
5. Danuta Skrzeszowska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu
6. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020,
  b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020,
  c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2020 rok,
  d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  g) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  h) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (12:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXVII sesja Rady Powiatu w Oleśnie. W związku z powyższym dokonała otwarcia XXVII  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (12:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (12:24:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok. (12:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zgłaszanie uwag lub wniosków.

Brak pytań i wniosków.

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

5. Podjęcie uchwał: (12:35:00)

a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020, (12:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/169/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020 (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/169/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020, (12:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/170/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020 (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/170/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2020 rok, (12:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2020 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2020  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXVII/171/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2020 rok (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/171/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  za rok 2020, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok, (12:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/172/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/172/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok , stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Nastąpiła zmiana quorum (12:53:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Krzysztof Chudzicki

e. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno, (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/173/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/173/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXVII/174/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/174/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXVII/175/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/175/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (13:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Pana Kordiana Poniatowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Henryka Zuga  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/176/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVII/176/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (13:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sesja absolutoryjna jest zaplanowana na 30.06.2021r.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXVI/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXVI/2021 z sesji odbytej w dniu 29.04.2021r. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXVI/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

8. Zakończenie sesji. (13:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (13:07:00)

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek