Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVIII.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.06.2021r.

BRZ.0002.6.2021

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 czerwca 2021 roku w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-06-30 o godz. 11:18:04, a zakończono o godz. 12:34:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Henryk Zug, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Maciej Flank - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2020 r.
 5. Debata nad  raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok;
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2020 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok;  
  e) opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok,
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 9. Wolne wnioski i interpelacje.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXVIII sesja Rady Powiatu w Oleśnie. W związku z powyższym dokonała otwarcia XXVIII  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wnioski Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o:

- projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIV/149/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniu chronionym,

- projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: ”Program Cyber.Mil z klasą”,

- projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Brak innych wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniu chronionym.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, który stanie się podpkt.b) w pkt.8.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą".

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą" (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą", który stanie się podpkt.c) w pkt.8.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, który stanie się podpkt.d) w pkt.8.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:26:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2020 r. (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2020 r.  było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Olesnie za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywni zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2020 r.

5. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok. (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała art.30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

„Art.30a

1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

 4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi

o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że nie wpłynęły wnioski mieszkańców o zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu. 

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Raport stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń  otwarła debatę nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok w zakresie działalności Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, spraw finansowo-inwestycyjnych i planowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Brak zgłoszeń do debaty.

Po debacie:

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów  Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego raportu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowały przedstawiony raport. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawane pytań.

Brak pytań i wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów  Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały..

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXVIII/177/2021 w sprawie  udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/177/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXVIII/177/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok: (11:56:00)

a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok; (11:56:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń informuje, że sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok, sprawozdania finansowe zoz-ów za 2020 rok i informacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2020 rok były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zgłaszanie uwag lub pytań do przedłożonych sprawozdań i informacji.

Brak pytań i uwag.

Załączniki do protokołu:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

- zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),

- rachunek zysków i strat jednostki (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),

- informacja dodatkowej za rok 2020 (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok; (11:56:00)

Załączniki do protokołu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2020 (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu),

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2020 wraz z korektą (załącznik nr 12 i 13 do niniejszego protokołu).

c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2020 rok; (11:57:00)

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2020  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok; (11:57:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę nr 145/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok; (12:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotr Rasztar przedstawił opinie:

- Uchwałę Nr 5/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2020 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę Nr 6/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.05.2021r. w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej; (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 239/2021 z dnia 10.06.2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok; (12:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXVIII/178/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.  

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/178/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXVIII/178/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXVIII/179/2021 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/179/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXVIII/179/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

8. Podjęcie uchwał: (12:16:00)

a. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/180/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVIII/180/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, (12:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/181/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVIII/181/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą", (12:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą" był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą" w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXVIII/182/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą" (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVIII/182/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program Cyber.Mil z klasą", stanowiąca załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Przedłożony projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił powyższy projekt uchwały zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały.

 Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/183/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXVIII/183/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

9. Wolne wnioski i interpelacje. (12:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła wniosek Pana Juliana Wernera w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych pomiędzy powiatem lublinieckim a Opolem z uwzględnieniem wszystkich stacji i przystanków kolejowych (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). Ze względu na brak pytań i uwag do powyższego wniosku, zaproponowała przeprowadzić głosowanie w sprawie udzielenia poparcia dla przedłożonego wniosku.

Głosowanie w sprawie poparcia wniosku Pana Juliana Wernera w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych pomiędzy powiatem lublinieckim a Opolem z uwzględnieniem wszystkich stacji i przystanków kolejowych (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” radni Rady Powiatu w Oleśnie poparli wniosek Pana Juliana Wernera w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych pomiędzy powiatem lublinieckim a Opolem z uwzględnieniem wszystkich stacji i przystanków kolejowych. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXVII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 maja 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXVII/2021 z dnia 27.05.2021r. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXVII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 maja 2021 roku.

11. Zakończenie sesji. (12:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:34:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek