Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15.07.2021r.

BRZ.0002.7.2021

Protokół Nr XXIX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15 lipca 2021 roku w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-07-15 o godz. 11:17:42, a zakończono o godz. 11:46:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Teresa Czaja
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Henryk Zug
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Damian Hutsch

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

 1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
 2. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
 3. Danuta Skrzeszowska - dyrektor SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu
 4. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  b) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,
  c) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,
  d) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok,
  e) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXIX sesja Rady Powiatu w Oleśnie. W związku z powyższym dokonała otwarcia XXIX  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:21:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego. (11:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przestawionych sprawozdań.

Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianych sprawozdań.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu.

5. Podjęcie uchwał: (11:32:00)

a. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIX/184/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIX/184/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIX/184/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, (11:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIX/185/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr XXIX/185/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Henryk Zug, Damian Hutsch, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIX/185/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIX/186/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXIX/186/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIX/186/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie , stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok, (11:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIX/187/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIX/187/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug
 • PRZECIW (1):
  Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 1 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXIX/187/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIX/188/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIX/188/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Henryk Zug, Damian Hutsch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXIX/188/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIX/189/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIX/189/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXIX/188/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (11:42:00)

Jacek Wróbel zgłosił następujące wnioski:
- o remont przepustu na drodze powiatowej 1937 O w miejscowości Nowe Karmonki. Jest tam kolizja z linią telekomunikacyjną i jest to przy zjeździe na drogę gminną. Następuje tam obrywanie się poboczy. Stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi tam poruszających się, a przy zbliżających się żniwach może tam dojść do tragedii. Ten przepust cały się zarywa,
- do Komisji Rewizyjnej z prośbą o zbadanie sprawy modernizacji działek na terenie gminy Radłów, szczególnie w obrębie Nowych Karmonek, ponieważ ma zgłaszane przez mieszkańców coraz więcej niejasności. Są sytuacje, że dana nieruchomość jest od czterech pokoleń zamieszkiwana, a teraz okazuje się, że nie są ich właścicielami. Po drugie z pism, jakie otrzymują od Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego, są informowani, że przyjęte przez Starostę w zasobach geodezyjnych informacje sporządzono na podstawie map kartograficznych, nie na podstawie faktycznych obmiarów. Tam gdzie były rozbieżności (nie powie dokładnie czy powyżej 30 arów, czy 30 metrów), powinny zostać zmierzone w terenie i powinny być przyjęte w zasobie geodezyjnym. W związku z powyższym prosi o zbadanie tej sprawy. Jest do dyspozycji.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXVIII/2021 z sesji odbytej w dniu 30.06.2021r. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 czerwca 2021 roku.

8. Zakończenie sesji. (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:45:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek