Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15.09.2021r.

BRZ.0002.8.2021

PROTOKÓŁ Nr XXX/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15 września 2021 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-09-15 o godz. 11:09:56, a zakończono o godz. 12:02:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Ewa Cichoń
 15. Damian Hutsch
 16. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

 1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
 2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
 3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
 4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXX sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z  wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i  informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,
  c) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
  d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:09:00)

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XXX sesji Rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(5):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:13:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przestawionego sprawozdania i informacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 290/2021 z dnia 7 września 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021r. (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania i informacji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie i informacje.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .

5. Podjęcie uchwał: (11:44:00)

a. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028, (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/190/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/190/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028 (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Henryk Zug, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXX/190/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028 , stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok, (11:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXV/154/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Henryk Zug, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok.
Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/191/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/191/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXX/191/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok , stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, (11:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/192/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/192/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXX/192/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” , stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (11:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/193/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/193/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXX/193/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego , stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/194/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXX/194/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXX/193/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła pismo Wojewody Opolskiego w sprawie przekazania do wiadomości i stosowania pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie ograniczenia jawności działania organów samorządu terytorialnego w ramach odbywania obrad i sesji zdalnych w trybie art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag do przedstawionego pisma.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXIX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15 lipca 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIX/2021 z sesji odbytej w dniu 15 lipca 2021r. (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXIX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15 lipca 2021 roku.

8. Zakończenie sesji. (12:01:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXX sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:01:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek