Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.10.2021r.

BRZ.0002.9.2021

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2021 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-10-28 o godz. 11:11:43, a zakończono o godz. 12:13:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Henryk Zug
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Damian Hutsch
 16. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Stanisław Belka.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

 1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
 2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
 3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
 4. Bogusława Szychowska - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 5. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
 6. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie a Powiatem Oleskim w Województwie Opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej,
  b) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XXXI sesji Rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Rolad Fabianek zgłosiL wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń do glosowania w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:16:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2020/2021. (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2020/2021 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) była szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub uwag.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej informacji.

Przewodniczący Komisja Jacek Wróbel poinformował, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2020/2021.

5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie. (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała informację o analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Oleskiego złożonych za rok 2020 (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożonych za rok 2020 (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała informację:

- Wojewody Opolskiego  o analizie oświadczeń majątkowych Starosty Oleskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu złożonych za 2020 rok (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- Urzędu Skarbowego w Oleśnie o analizie oświadczeń majątkowych złożonych  za 2020 rok (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

6. Podjęcie uchwał: (12:00:00)

a. w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie a Powiatem Oleskim w Województwie Opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej, (12:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie a Powiatem Oleskim w Województwie Opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/195/2021 w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie a Powiatem Oleskim w Województwie Opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/195/2021 w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie a Powiatem Oleskim w Województwie Opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXXI/195/2021 w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie a Powiatem Oleskim w Województwie Opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (12:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/196/2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/196/2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXXI/196/2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego. (12:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji  Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/197/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/197/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXI/197/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego , stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/198/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/198/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXI/198/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (12:09:00)

Brak wniosków i interpelacji.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15 września 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXX/2021 z dnia 15.09.2021r. (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXX/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15 września 2021 roku.

9. Zakończenie sesji. (12:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:13:55)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek