Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXII.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.11.2021r.

BRZ.0002.10.2021

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-11-25 o godz. 11:22:25, a zakończono o godz. 12:00:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Kordian Poniatowski
 3. Krzysztof Chudzicki
 4. Tomasz Szymański
 5. Piotr Rasztar
 6. Sylwia Kus
 7. Jacek Wróbel
 8. Barbara Kaczmarczyk
 9. Dionizy Brylka
 10. Krzysztof Antonowicz
 11. Henryk Zug
 12. Janusz Wojczyszyn
 13. Ewa Cichoń
 14. Damian Hutsch
 15. Teresa Gielsok

Nastąpiła zmiana quorum (11:25:00)
Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16
Do sesji dołączyli radni:

 1. Leszek Kałwak

Nieobecni: Stanisław Belka, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:

 1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
 2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
 3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
 4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
 5. Maciej Pyziak - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
 6. 6. Dorota Janikowska- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku,
  b) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  c) w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020,
  d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego,
  e) w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XXXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:24:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Rolad Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej".

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń do glosowania w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej".

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie uzupełnienia porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej" (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roland Fabianek, Sylwia Kus, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej".

Nastąpiła zmiana quorum (11:25:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:27:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Nastąpiła zmiana quorum (11:32:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Barbara Kaczmarczyk

4. Podjęcie uchwał: (11:38:00)

a. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku, (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/199/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/199/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/199/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku , stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/200/2021 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/200/2021 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/200/2021 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020, (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020 (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020.

Nastąpiła zmiana quorum (11:44:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/201/2021 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/201/2021 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020 (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/201/2021 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/202/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/202/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/202/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Henryk Zug, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/203/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/203/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/203/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:49:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:49:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej". (11:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej", był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/205/2021 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej", w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXXII/205/2021 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej" (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXII/205/2021 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej", stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że w grudniu jest planowana kolejna sesja. Radnym został przesłany projekt budżetu powiatu oleskiego na 2022 rok i w związku z tym poprosiła komisje o zajęcie się tym projektem. 

Wiceprzewodniczący rady Powiatu Krzysztof Chudzicki poinformował, ze wpłynęło pismo od Pani radnej z miejscowości Strojec dotyczące drogi powiatowej w tej miejscowości w kierunku szkoły. W kwestiach dróg mamy pewne wyznaczone priorytety, ale jest tam również kwestia zabezpieczenia studni, która w obrębie tej drogi. Stanowi ona zagrożenie dla dzieci. Ważna sprawą na tą chwile jest zabezpieczenie tej studni, aby nie doszło do tragedii. Kwestia nakładki na tym odcinku drogi to sprawa zabezpieczenia środków własnych w przyszłym lub następnym roku.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że był tam na wizji lokalnej przy okazji wizytacji siedziby Służby Drogowej w Praszce w celu obejrzenia działki służącej do składowania materiałów sypkich. W Strojcu podczas wizji obecna była również Pani Sołtys, która nadmieniła o potrzebie zabezpieczenia studni. Pan dyrektor ma czynić starania, aby takie zabezpieczenie zostało wykonane. W zakresie nakładki to tej drogi nie uda się zawrzeć w projektach strategicznych, na które można by było pozyskać dofinansowanie. Pani Sołtys była poinformowana, że jeśli będzie wola Gminy Praszka w partycypacji w kosztach i w budżecie powiatu znajdą się środki na realizację tego zadania, będzie to jedyna możliwość realizacji zadania. Natomiast na te inwestycje strategiczne, które mieliśmy z Państwem uzgodnione będą składane wnioski i one się nie zmienią. Podziękowała za sprawne procedowanie na komisjach i sesjach i za zaufanie i pozwolenie na czynienie starań, czego przykładem jest wprowadzony pod obrady w ostatniej chwili projektu utworzenia związku, który pozwoli na na pozyskanie dodatkowych środków dla gmin i powiatu. Podziękował za zrozumienie i wsparcie.

Leszek Kałwak poinformował, że w sprawie studni rozmawiał z sołtysem, który miał pomysł przejęcia tej studni na rzecz stowarzyszenia miejscowości "Stradziec". Do Pana Chlebowskiego nie wpłynęło w tej sprawie stosowane pismo. Temat umarł.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że na ten temat też rozmawiał z Panią Sołtys i przekazanie sołectwu lub stowarzyszeniu jest dość kłopotliwe. Gmina mogła by się zwrócić o przekazanie do zasoby gminnego i taka transakcja pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego jest możliwa. Słyszał o pomyśle zrobienia żurawia, studni historycznej. To nie jest zadanie własne Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. Zabezpieczenie obiektu będzie realizowane.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXI/2021 z dnia 28.10.2021r. (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2021 roku.

7. Zakończenie sesji. (12:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:00:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek