Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 30.12.2021r.

Termin: 30.12.2021, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXII sesji.pdf (68,43KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXXIII sesję.pdf (174,47KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022:
  1. a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 r..pdf (189,40KB)

   PDFUzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Oleksiego na 2022 rok.pdf (393,47KB)

   PDFZał. 1.pdf (187,00KB)

   PDFZał. 2.pdf (145,55KB)

   PDFZał. 3.pdf (207,20KB)

   PDFZał. 4.pdf (275,12KB)

   PDFZał. 5.pdf (131,24KB)

   PDFZał. 6.pdf (149,51KB)

   PDFZał. 7.pdf (155,71KB)

   PDFZał. 8.pdf (133,38KB)

   PDFZał. 9.pdf (132,63KB)

   PDFZał. 10.pdf (129,90KB)

   PDFWniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały RP w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok.pdf (167,95KB)

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 r. po autupoprawkach.pdf (189,47KB)

  2. b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców,
  3. c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

   PDFUchwała Składu Orzekająceho RIO w Opolu odnośnie opinii o projekcie budżetu Powiatu Oleskiego na 2022r..pdf (286,40KB)

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu odnosnie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf (287,73KB)

  4. d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów,
  5. e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. f. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (8,48MB)

   PDFWniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (167,71KB)

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego po autopoprawkach.pdf (8,50MB)

  2. b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (479,55KB)

   PDFUzasadnienie do projektu Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (168,78KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r..pdf (3,86MB)

  4. d. w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość.pdf (216,60KB)

   PDFPetycja mieszkańców wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1909 O na odcinku od ul. Polnej do miejscowości Kik.pdf (950,51KB)

  5. e. w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O.pdf (217,10KB)

   PDFPetycja mieszkańców wsi Żytniów w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O na odcinku Żytniów 1 w kierunku Cieciułowa.pdf (552,41KB)

  6. f. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025”,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025.pdf (1,06MB)

  7. g. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.154.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 r..pdf (332,02KB)

  8. h. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez PFRON dla Powiatu Oleskiego w 2022r..pdf (273,43KB)

  9. i. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf (240,32KB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFProjekt Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.pdf (134,40KB)

 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXII.2021 z sesji odbytej w dniu 25.11.2021r..pdf (297,61KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.