Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.12.2021r.

BRZ.0002.11.2021

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-12-30 o godz. 11:15:33, a zakończono o godz. 12:52:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok  2022:
     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
     b) odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
     c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   o projekcie uchwały budżetowej;
     d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,
  b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość,
  e) w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa,
  f) w sprawie  przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025”,
  g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,
  h) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku,
  i) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:15:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXXIII sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXXIII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Rolad Fabianek zgłosił wnioski w sprawie uzupełnienia porządku obrad o:

- projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem dotyczący lokalu mieszkalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie,

- projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem dotyczący lokalu mieszkalnego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń do glosowania w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Nastąpiła zmiana quorum (11:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Dionizy Brylka
Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń do glosowania w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek  w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:22:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022: (11:41:00)

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022 oraz wnioski Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są  pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek.

Brak pytań i wniosków.

Projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok.

b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców, (11:43:00)

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski odczytał opinię Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel odczytał opinię Komisji Oświaty i Gospodarki, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia odczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (11:44:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:

- Uchwałę Nr 517/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2022 rok (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),

-  Uchwałę Nr 518/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2022 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, (11:52:00)

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosków do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok i w związku z tym Zarząd Powiatu nie przyjmował stanowiska.

e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (11:53:00)

Brak pytań i uwag.

f. głosowanie nad uchwałą budżetową. (11:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XXXIII/206/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/206/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXIII/206/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwał: (12:00:00)

a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego  oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek.

Brak pytań i wniosków.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego .

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 519/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu),

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/207/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/207/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXIII/207/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (12:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady w Oleśnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/208/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/208/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/208/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/209/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/209/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/209/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość, (12:16:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Petycja z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/210/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/210/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/210/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa, (12:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Petycja z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/211/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/211/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/211/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025”, (12:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025” , był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/212/2021 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025” w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr XXXIII/212/2021 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025” (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/212/2021 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025” stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok, (12:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/213/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/213/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/213/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok stanowiąca załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

h. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku, (12:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/214/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/214/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/214/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku stanowiąca załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

i. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. (12:28:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/215/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/215/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/215/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowiąca załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

j. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, (12:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, stanowiąca załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

k. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem. (12:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIII/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, stanowiąca załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (12:34:00)

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 29 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok , zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został zatwierdzony Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń odczytała uchwałę Nr XXXVII/382/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 30 do niniejszego protokołu. Poinformowała, że powyższa Uchwała Sejmiku była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji, które wyraziły wolę poparcia przyjętego przez Sejmik Województwa Opolskiego Apelu. W związku z tym zaproponowała przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie poparcia Apelu z dnia 21 grudnia 2021 roku Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 i ze względu na brak pytań zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie poparcia Apelu z dnia 21 grudnia 2021 roku Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” zostało przyjęte stanowisko Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie poparcia Apelu z dnia 21 grudnia 2021 roku Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022, stanowiące załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXII/2021 z sesji odbytej w dniu 25.11.2021r. (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Sylwia Kus
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku.

8. Zakończenie sesji. (12:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:52:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek