Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20.01.2022r.

BRZ.0002.1.2022

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2022
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20 stycznia 2022 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-01-20 o godz. 10:07:07, a zakończono o godz. 10:35:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch
 19. Teresa Gielsok

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”,
  b) w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”.
 4. Wolne wnioski i interpelacje.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (10:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie paragrafu 9 pkt.6 Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia 8.10.2018r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Oleśnie. 

W związku z powyższym dokonała otwarcia XXXIV sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (10:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(5):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Podjęcie uchwał: (10:11:00)

a. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” , (10:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIV/218/2022 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podęcia Uchwały Nr XXXIV/218/2022 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” (10:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXIV/218/2022 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”. (10:24:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Na posiedzeniu Komisji zostały zaproponowane następujące osoby na reprezentantów Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym tj. Pan Roland Fabianek Starosta Oleski i Pan Stanisław Belka Wicestarosta. Zapytała, czy proponowane osoby wyrażają zgodę na pełnieni tej funkcji.

Starosta Roland Fabianek wyraził zgodę.

Wicestarosta Stanisław Belka wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie uzupełnienia projektu Uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” o zapisy w paragrafie 1 pkt.1) Pan Roland Fabianek Starosta Oleski i pkt.2) Pan Stanisław Belka Wicestarosta.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia projektu Uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” o zapisy w paragrafie 1 pkt.1) Pan Roland Fabianek Starosta Oleski i pkt.2) Pan Stanisław Belka Wicestarosta (10:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” projekt Uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” został uzupełniony o zapisy w paragrafie 1 pkt.1) Pan Roland Fabianek Starosta Oleski i pkt.2) Pan Stanisław Belka Wicestarosta. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIV/219/2022 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIV/219/2022 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXIV/219/2022 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Wolne wnioski i interpelacje. (10:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że z uwagi na warunki pogodowe i idące za tym zakłócenia techniczne nie wszyscy radni mieli możliwość czynnego udziału w głosowaniu.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że zgodnie z przepisami starosta lub burmistrz/wójt gminy tworzący związek składa wojewodzie informację o utworzeniu związku.  Zaproponował udzielić upoważnienia Panu Sylwestrowi Lewickiemu Burmistrzowi Olesna do złożenia Wojewodzie Opolskiemu  informacji o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządu Ziemi Oleskiej". 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Sylwestrowi Lewickiemu Burmistrzowi Olesna do złożenia Wojewodzie Opolskiemu informacji o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządu Ziemi Oleskiej".

Głosowanie w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Sylwestrowi Lewickiemu Burmistrzowi Olesna do złożenia Wojewodzie Opolskiemu informacji o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządu Ziemi Oleskiej". (10:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami 17”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” Rada Powiatu w Oleśnie udzieliła upoważnienia Panu Sylwestrowi Lewickiemu Burmistrzowi Olesna do złożenia Wojewodzie Opolskiemu informacji o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządu Ziemi Oleskiej".

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (10:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIII/2021 z dnia 30.12.2021r. (10:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku.

6. Zakończenie sesji. (10:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (10:35:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek