Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Z DNIA 28 stycznia 2022 roku

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, zarządzanie, marketing lub prawo;
 2. znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz o dostępie do informacji publicznej;
 3. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 4. znajomość pakietów biurowych: Microsoft Office, Libre Office, Open Office, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel;
 5. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 6. umiejętność obsługi mediów społecznościowych, formułowania pism, organizowania imprez typu festyn, forum, targi;
 7. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o Powiecie;
 2. organizowanie przedsięwzięć i imprez promocyjnych;
 3. przygotowywanie materiałów w zakresie opracowania i monitorowania realizacji „Strategii rozwoju Powiatu Oleskiego” oraz „Planu rozwoju lokalnego Powiatu”;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami;
 5. podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
 6. prowadzenie banku ofert kooperacyjnych i inwestycyjnych;
 7. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele promocji i rozwoju Powiatu;
 8. obsługa techniczna i merytoryczna konkursów organizowanych przez Starostę;
 9. prowadzenie serwisu internetowego www.powiatoleski.pl;
 10. współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o powiecie oraz ich aktualizacja.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym w Wydziale Promocji
  i Rozwoju Gospodarczego;
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat w godz.: pon., śr. czw. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.00, pt. 7.30.15.00;
 3. praca w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, budynek posiada windę.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny;
 2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 4. kserokopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 6. kserokopie  innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 7. kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 9. oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustaw o pracownikach samorządowych;
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega;
 12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność prowadzi;
 13. oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 15. inne dokumenty  (ewentualne referencje).

 

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 15-tej. z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego
 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21.

DOCXOgłoszenie o naborz na wolne stanowisko urzednicze podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego.docx (25,32KB)