Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 3.02.2022r.

BRZ.0002.2.2022

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 3 lutego 2022 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-02-03 o godz. 10:09:47, a zakończono o godz. 10:58:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Stanisław Belka
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Stanisław Grzesik
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny usprawiedliwiony: Roland Fabianek Starosta Oleski

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie,
  b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (10:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXXV sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXXV sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (10:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (10:13:00)

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. (10:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poinformowała, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021 było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są  pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok.

5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2021 roku. (10:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poinformowała, że Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2021 roku było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są  pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze Sprawozdaniem Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2021 roku.

6. Podjęcie uchwał: (10:40:00)

a. w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, (10:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/220/2022 w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/220/2022 w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXV/220/2022 w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (10:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/221/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/221/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXV/221/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (10:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/222/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/222/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXV/222/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (10:46:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:
- Uchwałę Nr 22/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego  uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2022 r. (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),
- Uchwałę Nr 30/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na stanowisko Rady Powiatu w Oleśnie podjętego na sesji w dniu 30.12.2021r. w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia subwencji oświatowej na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (10:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXIV/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20 stycznia 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIV/2022 z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 20.01.2022r. (10:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20 stycznia 2022 roku.

9. Zakończenie sesji. (10:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (10:58:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek