Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10 marca 2022r.

BRZ.0002.3.2022

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10 marca 2022 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-03-10 o godz. 11:14:34, a zakończono o godz. 12:00:06 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny nieusprawiedliwiony: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,
  b) w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022,
  c) w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok,
  d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXXVI sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXXVI sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:18:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Ponadto złożył podziękowania wszystkim osobom o szerokim i otwartym sercu za pomoc niesioną osobom, które przed okrucieństwem wojny uciekały za wschodniej granicy. Do tej pory na Waszych barkach spoczywał ten ciężar, jak również jednostek samorządowych, które włączyły się do tej akcji. Podziękował za cały wkład pracy, ale jeszcze jest wiele do zrobienia.

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok. (11:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poinformowała, że Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są  pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał: (11:41:00)

a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/223/2022 w sprawie  przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/223/2022 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXVI/223/2022 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022, (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/224/2022 w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/224/2022 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022 (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXVI/224/2022 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok, (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/225/2022 w sprawie  określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/225/2022 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXVI/225/2022 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/226/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/226/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXVI/226/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (11:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/227/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/227/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXVI/227/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformował, że na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji bardzo szeroko omawiane były kwestie związane z sytuacją w jakiej znalazł się nasz wschodni sąsiad Ukraina. Dwa tygodnie temu 24 lutego została ona zaatakowana przez Rosję. Z Polski i z całego świata płyną słowa potępienia dla tej agresji, a także słowa wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim. Społeczność międzynarodowa potępia te ataki i skutecznie reaguje na agresywne działania Rosji, które są zagrożeniem dla porządku międzynarodowego i prowadzą do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej nie tylko w Europie, ale też na świecie. To się dzieje na oczach całego świata. Trudno sobie wyobrazić co przeżywają nasi wschodni sąsiedzi, jakie musi być oburzenie i ból serca, gdy wszystko co znają, zostaje w niewytłumaczalny i brutalny sposób zniszczone. W imieniu całej Rady Powiatu skierowała słowa uznania za bohaterską walkę, niezłomność mieszkańców Ukrainy, a także słowa solidarności i wsparcia wobec wszystkich mieszkańców tego kraju, a w szczególności wobec naszych partnerów z obwodu Iwanofrankiwskiego z miasta Bogorodczany. Wie, że kontakt jest utrzymywany na bieżąco. Niedawno w październiku bądź w listopadzie gościliśmy delegację z naszego partnerskiego obwodu. Nie tylko deklarujemy wsparcie ze strony powiatu oleskiego, ale także na bieżąco je realizujemy.Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim mieszkańcom angażujących się w to dzieło, bo najwięcej w tej materii robią zwykli mieszkańcy.  Jesteśmy pod wielkim wrażeniem co robią Polacy, co robią mieszkańcy powiatu oleskiego dla uchodźców. Tyle sympatii, empatii, współczucia, wrażliwości i konkretnej pomocy. Dziękujemy za taką postawę. Przyłącza się do słów Starosty Oleskiego, które wyraził podczas przedstawianych sprawozdań. Następnie przedstawiła przesłane do wiadomości Rady Powiatu w Oleśnie Uchwały tj.:

- Rady Powiaty Namysłowskiego, Rady Powiatu w Prudniku, Rady Miejskiej w Krapkowicach, Rady Powiatu w Wieluniu, Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego protokołu,

- Rady Gminy Lasowice Wielkie, Rady Gminy Świerczów i Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Powyższe uchwały są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 3 lutego 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXV/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Henryk Zug, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 3 lutego 2022 roku.

8. Zakończenie sesji. (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:59:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek