Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Oleśnie na lata 2022 - 2023 - uzupełniony

Załącznik do zarządzenia Nr 10/2022

Starosty Oleskiego z dnia 24 marca 2022 roku

 

Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Starostwie Powiatowym w Oleśnie na lata 2022-2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Dostępność architektoniczna 

L.p.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, oznakowanie pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

RIZ, koordynator, firma zewnętrzna

Zakup urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacjami na temat rozkładu pomieszczeń w budynku oraz oznakowanie pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Do 2023r.

2.

Uruchomienie recepcji.

RIZ, informatycy, koordynator

Przygotowanie techniczne recepcji i dostosowanie do wymogów obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Do 2023r.

3.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych w głównym budynku Starostwa.

RIZ, koordynator, firma zewnętrzna

Likwidacja różnic poziomów podłogi, progów, wymiana drzwi. Pozyskanie środków zewnętrznych. Wykonanie niezbędnych prac dostosowujących.

Do 2023r.

4.

Zakup niezbędnego wyposażenia do toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

RIZ, koordynator

Zakup przewijaka dla dzieci.

Do 2023r.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

L.p.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Umożliwienie kontaktu ze Starostwem osobom z niepełnosprawnością słuchu poprzez wysłanie SMS,MMS w celu łatwej komunikacji.

Koordynator i informatycy

Przygotowanie technicznej możliwości w recepcji do przesyłania  informacji za pomocą SMS lub MMS.

Do 2023r.

2.

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informatycy, firma zewnętrzna

Zakup i instalacja pętli indukcyjnej w recepcji.

Do 2023r.

3.

Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami.

Inspektor BHP

Wdrożenie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.  Realizacja szkoleń dla pracowników na temat ewakuacji. Zakup sprzętu ewakuacyjnego.

Do 2023r.

4.

Zapewnienie na stronie internetowej Starostwa informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 

Koordynator, RIZ i informatycy

Pozyskanie środków zewnętrznych. Zlecenie przygotowania informacji.

 

Do 2023r.

Dostępność cyfrowa stron internetowych 

L.p.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Aktualizacja i uzupełnienie deklaracji dostępności na stronie www i BIP.

 

Koordynator i informatycy

Uzupełnienie, aktualizacja deklaracji dostępności raz na rok zgodnie z ustawą

Wg potrzeby

2.

Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.poz.848).

 

Naczelnicy wydziałów

Naczelnicy wydziałów sprawują kontrolę nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych przez redaktorów BIP, aby zapewniały one wymagania dostępności cyfrowej.

 

Na bieżąco

3.

Stworzenie i uruchomienie promocyjnej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Ministerstwo cyfryzacji, Roland Huć Menager projektu wdrożeniowego, koordynator, pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Podpisanie umowy z Ministerstwem Cyfryzacji na świadczenie usługi. Przygotowanie projektu strony internetowej. Stworzenie szablonu strony. Migracja części treści. Uruchomienie strony. Uzupełnianie strony.

Od  listopada 2021r. do 30.06.2022r.

Pozostałe działania prowadzone w Starostwie Powiatowym w Oleśnie zmierzające do poprawy dostępności Urzędu

L.p.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

Monitorowanie działalności Starostwa w tym zakresie.

Koordynator

Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb:

− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z urzędem,

− przyjmowanie uwag i propozycji pracowników starostwa,

− podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Na bieżąco

2.

Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami działającymi w powiecie oleskim.

Na bieżąco

3.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 31.01. 2022r.

4.

Realizacja art. 30 Ustawy w ramach postępowania skargowego.

Koordynator wraz z Zespołem, naczelnicy wydziałów, pracownicy Starostwa

Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności.

Na bieżąco

 

Data sporządzenia: 24.03.2022 r.

Sporządziła: Joanna Lech - Koordynator do spraw dostępności                                                                                                                     

Zatwierdzam:

Starosta Oleski

Roland Fabianek