Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31.03.2022r.

BRZ.0002.4.2022

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 marca 2022 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-03-31 o godz. 11:04:33, a zakończono o godz. 11:32:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina,
  d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXXVII sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXXVII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:08:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwał: (11:21:00)

a. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina, (11:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina  wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk – Ukraina (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII/228/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII/228/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina, (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXVII/228/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (11:24:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII/229/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXXVII/229/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXVII/229/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (11:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII/230/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXXVII/230/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXVII/230/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. (11:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  przedstawiła przesłane do wiadomości Rady Powiatu w Oleśnie Uchwały tj.:

- Rady Powiaty Zdzieszowicach, Rady Powiatu w Lubszy w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,

- Rady Powiatu w Zdziezowicach, Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10 marca 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10 marca 2022r. (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10 marca 2022 roku.

7. Zakończenie sesji. (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:32:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek