Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVIII.2022 nadzwyczajnej sesja Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 13,04,2022r.

BRZ.0002.5.2022

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2022
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-04-13 o godz. 10:36:29, a zakończono o godz. 10:50:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nastąpiła zmiana quorum (10:39:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie,
  b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 4. Wolne wnioski i interpelacje.
 5. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (10:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie paragrafu 9 pkt.6 Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia 8.10.2018r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Oleśnie. 

W związku z powyższym dokonała otwarcia XXXVIII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (10:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Nastąpiła zmiana quorum (10:39:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (10:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Henryk Zug, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Podjęcie uchwał: (10:40:00)

a. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie, (10:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie (10:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (10:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (10:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/233/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/233/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXVIII/233/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4. Wolne wnioski i interpelacje. (10:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  przedstawiła przesłane do wiadomości Rady Powiatu w Oleśnie :

- Uchwały Rady Gminy Świerczów, Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu,

- Uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,

- pismo Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie możliwości dokonywania wpłat jako pomoc humanitarną dla Ukrainy stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk złożyła zapytanie czy była już jakaś interwencja w zakresie drogi 901 Dobrodzień - Olesno oraz drogi powiatowej Dobrodzień - Warłów - Szemrowice - Zębowice.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że w zakresie drogi wojewódzkiej jeszcze nie występowano. Natomiast w zakresie drogi powiatowej Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie w ramach remontów bieżących planuje drobne naprawy w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych. Planowane są duże inwestycje drogowe, a więc bieżące remonty są ograniczone. Złożył życzenia świąteczne.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń złożyła życzenia świąteczne.

5. Zakończenie sesji. (10:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (10:50:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek