Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonej do wynajmu na czas nieoznaczony

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz, przeznaczonego do wynajmu w trybie przetargowym, lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 58,70 m², zlokalizowanego w budynku prosektorium, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 328/1000 cz. (nr KW OP1L/00050289/6), znajdującego się w Oleśnie przy ul. Klonowej, położonego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1280 (nr KW OP1L/00050286/5) o powierzchni 0,1322 ha.

Gmina Olesno nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/291/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 czerwca 2021 r. w/w nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy usługowej (U).

Wyjściowa stawka czynszu za 1 m² powierzchni lokalu wynosić będzie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) + 23% VAT. Kwota czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Czynsz za najem w/w lokalu płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku konieczności przeprowadzenia adaptacji przedmiotowych pomieszczeń, prace z tym związane, najemca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.