Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIX/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.04.2022r.

BRZ.0002.6.2022

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-04-28 o godz. 11:17:58, a zakończono o godz. 11:55:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Izabela Pietrzak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
5. Damian Szczęsny - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2022 r.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021,
  b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 9. Wolne wnioski i interpelacje.
 10. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XXXIX sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:20:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r. (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r. była  szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej informacji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2021. (11:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Ocena stanu sanitarnego Powiatu Oleskiego za 2021 rok była  szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Ocena stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej oceny.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną ocenę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Oceną stanu sanitarnego Powiatu Oleskiego za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2022 r. (11:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2022 r. była  szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Ocena stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2022 r.

7. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2021 r. (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2021 r. była  szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Ocena stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2021 r.

8. Podjęcie uchwał: (11:40:00)

a. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021, (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/234/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/234/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021 (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXXIX/234/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/236/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/236/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XXXIX/236/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

9. Wolne wnioski i interpelacje. (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, ze:
- w dniu 1.05.2022r. o godz. 15.00  Gmina Olesno organizuje Festyn rodziny z udziałem kół gospodyń i gospodyń ukraińskich,
- w dniu 2.05.2022r. odbędą się obchody Święta Flagi organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olesnie,
- w dniu 3.05.2002r. rocznica uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie. O godz.11.00 odbędzie się msza za ojczyznę, później przejście pod pomnik, a o godz.17.00 obędzie się koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXVII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 marca 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji odbytej w dniu 31.03.2022r. (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXVII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 marca 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 13.04.2022r. (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

11. Zakończenie sesji. (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:55:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek