Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XL/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 26 maja 2022r.

BRZ.0002.7.2022

PROTOKÓŁ Nr XL/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 26 maja 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-05-26 o godz. 11:22:00, a zakończono o godz. 12:08:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecna: Teresa Czaja

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Oleśnie
5. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
6. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
7. Eugeniusz Hoffmann - biegły rewident
8. Danuta Skrzeszowska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
9. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XL z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021,
  b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021,
  c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2021 rok,
  d) w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
  e) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XL sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:24:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok. (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok był szczegółowo omówiony przez Starostę Oleskiego na posiedzeniu Komisji. Raport zostanie przedłożony do konsultacji społecznych i ponownie będzie tematem sesji w miesiącu czerwcu Poprosiła o zgłaszanie uwag lub wniosków.

Brak pytań i wniosków.

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał: (11:37:00)

a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021, (11:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021 był  szczegółowo omówiony przez Dyrektora  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Pana Andrzeja Prochotę na posiedzeniach Komisji. Udzieliła głosu Panu Jerzemu Hoffmannowi biegłemu rewidentowi.

Biegły rewident Jerzy Hoffmann poinformował, że jak co roku przeprowadził ustawowe badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Badanie miało na celu sprawdzenie poprawności sprawozdań, ich rzetelność powiązania z księgami i realnego przebiegu procesów ekonomicznych. Z badania został sporządzony dokument, który został Państwu przekazany, jak również zostanie przekazany do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten dokument jest zgodny z zasadami finansowymi. Raport składa się z kilku części tj.: część ogólna, kontynuowanie działalności, prawidłowość ksiąg rachunkowych, system kontroli wewnętrznych, inwentaryzacja, poszczególne pozycje bilansu rachunku zysków i strat oraz podsumowanie. W zakresie organizacji wewnętrznej, przebiegu procesów ekonomicznych, systemu kontroli wewnętrznej nie ma istotnych zmian w porównaniu do ubiegłego roku. Była zachowana zasada, że nad każdym procesem ekonomicznym pieczę sprawuje co najmniej kilka osób. Nie było sytuacji, aby dysponowania środkami materialnymi ograniczało się do  jednej, dwóch czy trzech osób. W zakresie obiegu dokumentów, podejmowania decyzji i zatwierdzania przychodów i kosztów widać szereg osób. Procesy ekonomiczne w placówce są transparentne i można prześledzić ich każdy etap. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami o inwentaryzacji i zasadami obowiązującymi w jednostce. Składniki majątkowe materialne zostały przeliczone przez powołaną odpowiednią komisję. Przeliczone składniki zostały porównane z księgami rachunkowymi. Wyniki inwentaryzacji wprowadzono do ksiąg pod datą 31.12.2021r., czyli przed datą sporządzania sprawozdania finansowego. To samo dotyczyło środków pieniężnych i innych składników, które zostały zinwentaryzowane i porównane z dokumentacją. Należności można sprawdzić czy faktycznie nie wpłynęły do danej jednostki. Inwentaryzacja była przeprowadzona i zweryfikowano wszystkie pozycje. W zakresie wyników ekonomicznych i zagrożenia kontynuowania działalności zagrożeniem jest to, że jednostka jest zależna od jednego podmiotu, który ją finansuje i jest odbiorcą ich usług. Omawianie zagrożeń jednostki musi być związane z  czynnikami otoczenia prawno-ekonomicznego w jakim zakład funkcjonuje. Zakład pełni jedną z podstawowych ról społecznych i trudno wyobrazić jego likwidację. Takiego zagrożenia nie ma w znaczeniu ekonomicznych i fizycznym. Zagrożeniem jest to, że rynek usług medycznych jest rynkiem regulowanym i trudnym. W tym zakresie są problemy z kontynuowaniem działalności. Wyniki ekonomiczne zostały Państwu przedłożone. Zwrócił uwagę na niepełne zrównoważenie przychodów i kosztów,  odnotowanie straty, która jest niższa niż dwa lata temu. Zobaczymy jak będą realizowane zapowiedzi rządu w zakresie finansowania służby zdrowia, co będzie miało wpływ na sytuację finansową bieżącego roku i w latach następnych. Analizują strukturę kosztów to znaczący ich wzrost związany jest ze wzrostem wynagrodzeń. Dane są widoczne w przedłożonych sprawozdaniach. Pod kątem prowadzenia ksiąg, ewidencji, kontroli nad procesami ekonomicznymi to jednostka kontynuuje dobre praktyki.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/237/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/237/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XL/237/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021, (11:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021  był  szczegółowo omówiony przez Dyrektora Panią Danutę Skrzeszowską na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/238/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/238/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021 (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XL/238/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2021 rok, (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2021  był  szczegółowo omówiony przez Kierownika Panią Elżbietę Korzec na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/239/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2021.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/239/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2021 rok (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XL/239/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2021, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, (11:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie był  szczegółowo omówiony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Panią Elżbietę Hadaś na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/240/2022 w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/240/2022 w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XL/240/2022 w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony przez Skarbnika Pana Romana Neugebauera na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/241/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/241/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Henryk Zug, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XL/241/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (12:02:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był szczegółowo omówiony przez Skarbnika Pana Romana Neugebauera na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Kordiana Poniatowskiego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że zostały przesłane do wiadomości Uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej i eksterminacji ludności Ukrainy" i w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Brak innych wniosków.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXXIX/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji odbytej w dniu 28.04.2022r. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXXIX/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

8. Zakończenie sesji. (12:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XL sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:08:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek