Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.06.2022r.

BRZ.0002.8.2022

PROTOKÓŁ Nr XLI/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-06-28 o godz. 11:11:43, a zakończono o godz. 12:27:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Henryk Zug
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Teresa Gielsok
 16. Damian Hutsch

Nieobecni: Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
4. Marek Walewski - główny księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
5. Danuta Skrzeszowska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
6. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
7. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sp[ortu.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLI z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Debata nad  raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok;
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2021 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok; e) opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok;
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok,
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych,
  b) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  c) w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,
  d) w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, e) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLI sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(4):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:15:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok. (11:27:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała art.30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

„Art.30a

1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

 4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi

o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że nie wpłynęły wnioski mieszkańców o zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu. 

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Raport stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  otwarła debatę nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok.

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok w zakresie działalności Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, spraw finansowo-inwestycyjnych.

Brak zgłoszeń do debaty.

Po debacie:

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów  Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego raportu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowały przedstawiony raport. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (11:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawane pytań.

Brak pytań i wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów  Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLI/243/2022 w sprawie  udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/243/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/243/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok: (11:38:00)

a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok, sprawozdania finansowe zoz-ów za 2021 rok i informacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2021 rok były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zgłaszanie uwag lub pytań do przedłożonych sprawozdań i informacji.

Brak pytań i uwag.

Załączniki do protokołu:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

- rachunek zysków i strat jednostki (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),

- informacja dodatkowej za rok 2021 (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok, (11:39:00)

Załączniki do protokołu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2021 wraz z korektą (załącznik nr 10 i 11 do niniejszego protokołu),

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2021  (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2021 rok, (11:39:00)

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2021  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok, (11:39:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę nr 134/2022 z dnia 18 maja 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok, (11:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Zug przedstawił opinie:

- Uchwałę Nr 7/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 2.06.2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2021 rok (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę Nr 8/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 2.06.2022r. w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 219/2022 z dnia 15.06.2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok, (11:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLI/244/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/244/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/244/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLI/245/2022 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/245/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/245/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

7. Podjęcie uchwał: (11:59:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych, (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych był  szczegółowo omówiony przez Naczelnika Wydziału Edukacji na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/246/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/246/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/246/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych, stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (12:01:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  był  szczegółowo omówiony przez głównego księgowego tej jednostki na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/247/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/247/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/247/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, (12:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli  był  szczegółowo omówiony przez dyrektora tej jednostki na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/248/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/248/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/248/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli , stanowiącą załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, (12:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie był  szczegółowo omówiony przez kierownka tej jednostki na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/249/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podęcia Uchwały Nr XLI/249/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLI/249/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (12:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony przez Skarbnika Pana Romana Neugebauera na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus  poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/250/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/250/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLI/250/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 był szczegółowo omówiony przez Skarbnika Pana Romana Neugebauera na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sylwia Kus, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/251/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/251/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sylwia Kus, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLI/251/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiącą załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

8. Wolne wnioski i interpelacje. (12:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie informacji o udzieleniu Klasztorowi Zakonnemu Braci Mniejszych Prowincji Św. Jadwigi w Borkach Wielkich dotacji w wysokości 314 494,06 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn."Borki Wielkie, kościół cmentarny pw. Ś. Marcina i Św. Bartłomieja (1697r.): ratunkowy remont konstrukcji drewnianego kościoła - II etap" (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).

Radny Dionizy Brylka odczytał pismo skierowane do Zarządu Powiatu w Olesnie w sprawie udzielenia informacji o stanie prac nad modernizacją drogi na odcinku Dobrodzień - Myślina (wiodącej poprzez Ligotę Dobrodzieńska, Turza) (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). Poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Starosta Roland Fabianek w zakresie wniosku Radnego Dionizego Brylki wyjaśnił, że zgodnie z sugestiami i ustaleniami wspólnej komisji Rady propozycja dofinansowania remontu tej drogi została złożona do programu Polski Ład III etap tzw. wnioski popegeerowskie, które są jeszcze nie rozstrzygnięte. Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie samodzielnie opracowuje dokumentację na remont najgorszego odcinka drogi. Ponadto Burmistrz Dobrodzienia wnioskował, aby remont tej drogi był zaplanowany po wykonaniu przez gminę kanalizacji sanitarnej. Pytanie - czy ta kanalizacja jest już wykonana.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug w nawiązaniu do pisma z Ministerstwa o udzieleniu dotacji na remont kościoła w Borkach Wielkich, poinformował, ze roboty już trwają. Ten II etap dotyczy ratowania drewnianej konstrukcji wieży kościoła. Od dwóch dni jest ona na nowo obijana deskami. 4 lata temu był wykonany I etap tego remontu i dotyczył rekonstrukcji prezbiterium. Z innych funduszy będzie realizowany remont podłóg, który może się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wyraził zadowolenie z pozyskanych środków z Ministerstwa na teren powiatu oleskiego dzięki którym są odnawiane kościoły i ma nadzieję, że jeszcze kolejne kościoły.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że była również wykonana renowacja ołtarzy w kościele Św. Anny w Oleśnie, po której wróciły one do kolorystyki i estetyki z XVII i XVIII w. Ołtarz główny będący repliką (był skradziony),również został podany retuszowi w stylu gotyckim. Na te renowacje również pozyskano duże środki z Ministerstwa Kultury. Ten kościół jest pomnikiem historii.

Członek Zarządu Leszek Kałwak poprosił, aby na kolejne posiedzenie zaprosić inwestora wykonania budowy oleskiej obwodnicy w celu określenia okresu trwania uciążliwości dojazdu do Olesna. Obecne poruszanie się twz opaską jest uciążliwe, a szczególnie jak jest sucho.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że uczestniczył w rozmowach z inwestorem i wykonawcą budowy obwodnicy Olesna. Był wybór albo przez 1,5 roku w ramach budowy na terenie Olesna ruch odbywałby się wahadłowo albo ruch obywałby się tzw bajpas na terenie leśnym. Ruch bajpasem jest uciążliwy, ale główny wykonawca złożył deklarację, że ruch po asfalcie ma wrócić od 1.09.2022r. Ma nadzieję, że wykonawca wywiąże się ze złożonej deklaracji.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki zapytał, czy nastąpiła renegocjacja umowy z najemcą parkingu koło szpitala w Oleśnie odnośnie sposobu pobierania opłat.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że dyrektor ZOZ w Oleśnie wystosował pismo do firmy w Gdańska w sprawie zgłoszonych uwag. Została udzielona odpowiedź, ale nie zawiera wyjaśnień w zakresie wszystkich sytuacji. Sprawa jest w toku. Obecnie w miejscu pobierania opłat została umieszczona informacja o zakresach opłat oraz o ewentualnych karach w przypadku nie nieuiszczenia opłaty. Bilety na bezpłatny 15 minutowy postój również należy pobrać, a kolejne godziny są płatne. Były nieścisłości i jak sytuacja jest wyjaśniana, o których przekaże informacje.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:25:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XL/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 26 maja 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XL/2022 z dnia 26 maja 2022r. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XL/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 26 maja 2022 roku.

10. Zakończenie sesji. (12:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:26:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek