Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 8.09.2022r.

BRZ.0002.9.2022

PROTOKÓŁ Nr XLII/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-09-08 o godz. 11:04:07, a zakończono o godz. 11:59:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Henryk Zug
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Damian Hutsch
 16. Teresa Gielsok

Nieobecni: Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Maciej Flank - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
4. Dorota Janikowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
5. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
6. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2021r.
 5. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość,
  c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (11:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,  który staje się podkt. e) w pkt.7.

Brak innych wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:10:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2021r. (11:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2021 r.  było  szczegółowo omówione przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2021 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywni zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2021 r.

5. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego. (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu były  omówione przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przestawionych sprawozdań.

Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianych sprawozdań.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej były szczegółowo omówione przez Skarbnika Powiatu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przestawionego sprawozdania i informacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania i informacji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie i informacje.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .

7. Podjęcie uchwał: (11:41:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok, (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok  był  szczegółowo omówiony przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/252/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/252/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLII/252/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok , stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość  był  szczegółowo omówiony przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/253/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/253/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLII/253/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony przez Skarbnika Powiatu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus  poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/254/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/254/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLII/254/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028, (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 był szczegółowo omówiony przez Skarbnika Powiatu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/255/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/255/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLII/255/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. (11:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”   był  szczegółowo omówiony przez zastępcę Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/256/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/256/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLII/256/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

8. Wolne wnioski i interpelacje. (11:56:00)

Leszek Kałwak złożył na ręce Starosty podziękowania za dotrzymanie terminu otwarcia odcinka obwodnicy w Oleśnie. Po okresie uciążliwości w okresie letnim stan powrócił do normalności.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że to zasługa firmy wykonujących budowę obwodnicy, która wywiązała się z ustalonych terminów.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLI/2022 z sesji odbytej w dniu 28.06.2022r. (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2022 roku.

10. Zakończenie sesji. (11:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:58:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek