Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi i zamówienia Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Bieżące przetargi i zamówienia:


PDFZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU - Przetarg.pdf (131,51KB)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem  powierzchni użytkowej tj. sali lekcyjnej  nr 17 (powierzchnia 58,8 m2) zlokalizowanej na parterze budynku wraz z zapleczem (powierzchnia 16,8 m2) oraz części boiska szkolnego Zespołu Szkół, przy ul. Oleskiej 7 w Dobrodzieniu z  przeznaczeniem na plac manewrowy o powierzchni 968 m2, zlokalizowanej na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 519 o pow. 0,7459 ha i 517 o pow. 0,7063, położonej w Dobrodzieniu, ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1L/00044834/7

 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona jest do najmu na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele związane ze świadczeniem usług z zakresu nauki jazdy.
 • Wyjściowa stawka czynszu za 1 miesiąc wynosi 307,50 zł + podatek VAT (słownie: trzysta siedem złotych 50/100)
 • Wadium wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych)
 • Przetarg na wyłonienie najemcy odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, w sali nr 36.
 • Wykaz obejmujący w/w powierzchnię użytkową podany został do publicznej wiadomości w dniu 12 października 2022 r.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 19 października 2022 r. do godz. 10oo  .Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Zespołu Szkół w Dobrodzieniu: PKO Bank Polski S.A. nr  48 1020 3668 0000 5602 0359 5766.
 • Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 3 zł (słownie: trzy złote).
 • Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej.
 • Najemca powierzchni użytkowej zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Podpisanie umowy najmu nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
  Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 • Najemca będzie miał możliwość korzystania z przedmiotowej powierzchni użytkowej w godzinach i dniach pracy Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, tj.: w czwartki w godzinach 15.30-17.30. Najemca będzie miał również możliwość korzystania z powierzchni użytkowej w innych dniach ustalonych jako dni pracujące Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.
 • W dni ustalone jako wolne od pracy, najemca nie będzie miał możliwości korzystania z najmowanej powierzchni.
 • Wynajmujący zapewni najemcy nieograniczony dostęp do toalety znajdującej się na parterze budynku w godzinach ustalonych powyżej.
 •  Wynajmujący udostępni najemcy, biurko oraz krzesło, celem korzystania w ramach prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 • Czynsz będzie płatny do 10 dnia każdego miesiąca, a należności przewidziane w umowie będą ulegać zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług, ogłoszonymi przez Prezesa GUS.
 • Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zespół Szkół w Dobrodzieniu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Zespół Szkół w Dobrodzieniu zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 • Oględzin powierzchni użytkowej można dokonać w Zespole Szkół w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, nr tel.: (34) 3575246.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Dobrodzieniu i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Dobrodzieniu
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, I piętro, tel. 34 3575246.