Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.10.2022r.

BRZ.0002.10.2022

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 października 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-10-27 o godz. 11:15:45, a zakończono o godz. 12:31:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Henryk Zug
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Damian Hutsch
 16. Teresa Gielsok

Nieobecni: Teresa Czaja, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
3. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
4. Maciej Pyziak - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
5. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
6. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLIII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:15:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLIII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:17:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2021/2022. (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2021/2022 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) była szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub uwag.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej informacji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2021/2022.

5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie. (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała informację o analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Oleskiego złożonych za rok 2021 (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożonych za rok 2021 (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała informację:

- Wojewody Opolskiego  o analizie oświadczeń majątkowych Starosty Oleskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu złożonych za 2021 rok (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- Urzędu Skarbowego w Oleśnie o analizie oświadczeń majątkowych złożonych  za 2021 rok (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

6. Podjęcie uchwał: (12:03:00)

a. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok, (12:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie  wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok był  szczegółowo omówiony przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/257/2022 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/257/2022 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLIII/257/2022 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie był  szczegółowo omówiony przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/258/2022 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLIII/258/2022 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLIII/258/2022 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (12:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony przez Skarbnika Powiatu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus  poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/259/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLIII/259/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028. (12:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 był szczegółowo omówiony przez Skarbnika Powiatu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/260/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/260/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLIII/260/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (12:14:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 327/2022 z dnia 23.09.2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022r. (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Piotr Rasztar poprosił o udzielenie informacji w zakresie przebiegu drogi w Żytniowie koło kościoła, co do którego jeden rolnik zwrócił uwagę, że jego ciężkie maszyny nie mieszczą się w przejeździe i mogą zagrażać przechodniom oraz niszczyć tą drogę.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że Wicestarosta uczestniczył wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w spotkaniu chyba z tym samym rolnikiem. Uzgodniono pewne rozwiązania tj zamiast wysepek zakończonych krawężnikiem będą wymalowane wysepki na pasie drogowym. W spotkaniu uczestniczył dyrektor PZD, a więc sprawa była ustalona i załatwiona tam na miejscu.

Piotr Rasztar odczytał pismo mieszkańców Kuźnicy i okolicznych wiosek w sprawie położenia brakującej nawierzchni asfaltowej na odcinku około 500 m od wioski Kuźnica w kierunku Gany (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek poinformował, że do samego wniosku się nie ustosunkuje, ale jest to jedna z licznych próśb, które wpłynęły. Mamy 372 km dróg i są one w różnym stanie, ale staramy się na tyle inwestować na ile nas stać. Te 500 m można by spróbować wyremontować we współpracy z gminami, jak to było czynione we poprzednich latach. Będzie to zależało od porozumień z gminami o współfinansowanie. Na ten 500 m odcinek nie ma większych możliwości aplikowana o środki zewnętrzne. Będzie trzeba wykonać ze środków własnych. Obecnie jest moment przygotowywania projektu budżetu i jest też kilka innych wniosków. Rozmawiał z Przewodniczącym Komisji, że warto było by się spotkać i przedyskutować te kwestie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że sprawa ta była już kilka razy podnoszona. Zapytała jak wygląda sytuacja z drogą w Ligocie Dobrodzieńskiej w gminie Dobrodzień, bo mieszkańcy na zebraniu wiejskim obwiniają radnych powiatowych z tego terenu, że ta droga nie jest zrobiona mimo, że kanalizacja jest już właściwie zakończona.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że na ten fragment drogi został złożony wniosek do programu inwestycji drogowych, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Wcześniej był składany wniosek wraz innymi projektami drogowymi o dofinansowania do programu Polski Ład, ale nie pozyskały akceptacji. Ta droga nie jest pomijana i znajduje się w priorytetach. Jeżeli w tym naborze nie pozyska się środków, to na pewno będą składane kolejne. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji była mowa, że ta droga jako jedna z innych dróg była analizowana pod kątem ewentualnego złożenia wniosku do innych programów. Są czynione starania o pozyskanie środków.

Dionizy Brylka stwierdził, że nad tą drogą został ustanowiony trwały zarząd, a więc sprawa jak gdyby troszkę posunęła się do przodu. Taka informacja była odczytana.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że ustanowienie trwałego zarządu jest regulacją formalno-prawną. Ustawa o drogach i ustawa o samorządzie powiatowym przekazała nam drogi, ale nie wszędzie działki pod tymi drogami. Na bieżąco są sprawdzane stany prawne działek i regulowane ich stany w zakresie przejęcia na własność powiatu. Nad samym przebiegiem dróg czuwa Powiatowy Zarząd Dróg. Po dokonaniu regulacji prawnych działki są przekazywane w trwały zarząd odpowiedniej jednostce. 

Leszek Kałwak zaproponował, aby masą, która znajduje się w filii PZD w Praszce posypać ubytki na tej drodze Kuźniczki - Gana.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że z rozmowy z dyrektorem PZD wynika, że tej masy nie wystarczy nawet na tą drogę, o której mówiliśmy. To nie jest jedyna droga, którą sygnalizują radni. Przy konstrukcji projektu budżetu warto by było zarezerwować  około 150.000 zł na współpracę z gminami, aby takie newralgiczne dla mieszkańców punkty starać się wyremontować. Na ten 500 m odcinek nie będzie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Wraz z Skarbnikiem będą starać się znaleźć środki w w projekcie budżetu na taką współpracę z gminami.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 8 września 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLII/2022 z sesji odbytej w dniu 8 września 2022 roku (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 8 września 2022 roku.

9. Zakończenie sesji. (12:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:31:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek