Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Z DNIA 16 listopada 2022 roku

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, kierunek: administracja;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego oraz kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 2. komunikatywność, rzetelność, dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole;
 3. znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, Libre Office, Open Office;
 4. preferowane doświadczenie w zakresie obsługi systemu CEPiK (Pojazd);
 5. preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia dokumentacji archiwalnej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy – prawo o ruchu drogowym i przepisami wykonawczymi do ustawy;
 2. czasowa rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy- Prawo o ruchu drogowym i przepisami wykonawczymi do ustawy;
 3. prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
 4. wyrejestrowywanie pojazdu;
 5. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu;
 6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego;
 7. przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o pojazdach; 
 8. prowadzenie dokumentacji akt pojazdów;
 9. przechowywanie dokumentacji powstającej w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Oleśnie;
 10. zapewnienie odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed szkodzeniem,  zanieczyszczeniem bądź utratą dokumentacji powstałej, oraz nadsyłanej i składowanej w Wydziale Komunikacji i Transportu.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca administracyjno-biurowa przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca koncentracji, analitycznego myślenia oraz umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami i podmiotami, bezpośredni kontakt z klientem, większość czynności administracyjno – biurowych wykonywanych jest w pozycji siedzącej z zastosowaniem oświetlenia naturalnego oraz sztucznego;
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30. - 15.00;
  3. praca w pomieszczeniu biurowym Wydziału Komunikacji i Transportu mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, budynek wielokondygnacyjny częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, natomiast drzwi wewnętrzne do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, w budynku znajduje się winda oraz toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, stanowisko pracy nie jest dostosowane do pracy na wózku inwalidzkim;
  4. obsługa urządzeń biurowych, w tym komputerów, faksów, niszczarek, kopiarek itp.;
  5. bezpośredni kontakt z interesantami.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
  5. kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
  6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
  7. kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  9. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega;
  12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność prowadzi;
  13. oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
  15. inne dokumenty (np. informacje o szczególnych potrzebach w przypadku kandydatów ze szczególnymi potrzebami).
 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Oleśnie osobiście lub  za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 15-tej. z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w  Wydziale Komunikacji i Transportu

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

DOCXOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.docx (26,34KB)
 

Olesno, dnia 16 listopada 2022 roku                         

STAROSTA

/-/ Roland Fabianek