Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.11.,2022r.

BRZ.0002.11.2022

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-11-30 o godz. 12:05:32, a zakończono o godz. 12:39:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Teresa Czaja, Henryk Zug

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Bogusława Szychowska - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLIV z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok,
  c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych,
  d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (12:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLIV sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (12:07:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwał: (12:26:00)

a. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku, (12:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/261/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/261/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLIV/261/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok, (12:27:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/262/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/262/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLIV/262/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych, (12:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/263/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/263/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLIV/263/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (12:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony przez Skarbnika Powiatu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus  poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/264/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLIV/264/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLIV/264/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. (12:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji była mowa o konieczności wytypowania kandydatów do nowych składów Rad Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im Królowej Karoli w Dobrodzieniu oraz Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie. Dotychczasowe Rady Społeczne, osobnymi uchwałami, były powołane 24.01.2019r. W skład rad wchodzą: Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący oraz członkowie tj. przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele Rady Powiatu. Na posiedzeniu komisji zostały wskazane osoby i obecnie zostaną poproszone o wyrażenie zgody na wytypowanie na przedstawicieli Rady Powiatu.

Następujące osoby wyraziły zgodę na wytypowanie na przedstawicieli Rady Powiatu w Oleśnie do składu nowych Rad Społecznych działających przy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli: Przewodniczący Rady Społecznej Roland Fabianek Starosta Oleski, członkowie: Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz,

- Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie:  Przewodniczący Rady Społecznej Roland Fabianek Starosta Oleski, członkowie: Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok,

- Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie: Przewodniczący Rady Społecznej Roland Fabianek Starosta Oleski, członkowie: Stanisław Belka, Sylwia Kus, Henryk Zug, Tomasz Szymański.

Pismo w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rad Społecznych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLIII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 października 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLIII/2022 z sesji odbytej w dniu 27.10.2022r. (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLIII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 października 2022 roku.

7. Zakończenie sesji. (12:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:39:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek