Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Z DNIA 23 grudnia 2022 roku

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POWIATU OLESKIEGO

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADAWIU

ul. Żwirowa 1, 46-048 Radawie

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 3. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.);
 4. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. osoba cieszy się  nieposzlakowaną opinią;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, socjologia, ekonomia, zarządzanie, administracja;
 2. preferowane doświadczenie w pracy w domach pomocy społecznej;
 3. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań (ustaw i przepisów wykonawczych):ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzkim, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres i umiejętność przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wysoka kultura osobista, rzetelność, odpowiedzialność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. kierowanie działalnością Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;
 2. reprezentowanie jednostki przed organami administracji publicznej, instytucjami i innymi podmiotami;
 3. organizacja całokształtu zadań Domu Pomocy Społecznej w Radawiu określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki;
 4. planowanie i dysponowanie środkami budżetu Domu Pomocy Społecznej w Radawiu w ramach zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu rocznego planu finansowego;
 5. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Radawiu;
 6. pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy;
 7. wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radawiu w zakresie zarządcy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu;
 8. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. praca w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowej 1, 46-048 Radawie;
 3. praca przy komputerze powyżej 4 h na dobę;
 4. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 5. stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością;
 6. praca wymaga kontaktów z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Radawiu oraz klientem zewnętrznym;
 7. praca wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, a siedzibami innych instytucji, wyjazdami służbowymi, udziałem w konferencjach;
 8. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radawiu znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami na poszczególne piętra budynku.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 7. kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 9. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega;
 12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność prowadzi;
 13. oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 15. inne dokumenty (np. informacje o szczególnych potrzebach w przypadku kandydatów ze szczególnymi potrzebami);
 16. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn.zm.).
 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 04.01.2023 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21.

DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.doc (52,00KB)

Olesno, dnia 23 grudnia 2022 roku                           

STAROSTA

/-/ Roland Fabianek