Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.12.2022r.

BRZ.0002.12.2022

PROTOKÓŁ Nr XLV/2022
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-12-29 o godz. 11:04:27, a zakończono o godz. 12:25:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLV z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok  2023:
     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
     b) odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
     c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   o projekcie uchwały budżetowej;
     d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5.  Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030,
  b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028,
  d) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLV sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:07:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023: (11:18:00)

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, (11:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023 oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są  pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek.

Brak pytań i wniosków.

Projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok.

b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców, (11:20:00)

Zastępca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Chudzicki odczytał opinię Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel odczytał opinię Komisji Oświaty i Gospodarki, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia odczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (11:22:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:

- Uchwałę Nr 466/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2023 rok (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),

-  Uchwałę Nr 467/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2023 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, (11:29:00)

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosków do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok i w związku z tym Zarząd Powiatu nie przyjmował stanowiska.

e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (11:30:00)

Brak pytań i uwag.

f. głosowanie nad uchwałą budżetową. (11:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XLV/265/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/265/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLV/265/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwał: (11:38:00)

a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030, (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek.

Brak pytań i wniosków.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lat 2023-2030.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 468/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu),

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/266/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/266/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLV/266/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032, stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/267/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLV/267/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLV/267/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028, (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/268/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/268/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLV/268/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku, (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/269/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLV/269/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLV/269/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok. (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/270/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/270/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XLV/270/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (12:01:00)

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok , zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został zatwierdzony Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Starosta Roland Fabianek podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2023 rok, członkom Zarządu Powiatu za pracę nad jego tworzeniem, jak również w szczególności Skarbnikowi Powiatu, a także Wydziałowi Finansowemu oraz pracownikom Starostwa nad jego opracowaniem. Następnie przedstawił informację o inwestycjach i projektach realizowanych przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLIV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLIV/2022 z sesji odbytej w dniu 30.11.2022r. (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 2 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLIV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2022 roku.

8. Zakończenie sesji. (12:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:23:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek