Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w powiecie oleskim w 2023 roku

Masz problem prawny? Potrzebujesz pomocy doradcy lub mediatora?
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa i mediacji


Przysługują one osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składasz pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Umów poradę


Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umów wizytę. Termin wizyty ustalisz telefonicznie pod nr 782356235 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:


Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub Internet.

 

Jaką pomoc możesz uzyskać


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 5. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Gdzie uzyskasz pomoc – lokalizacja punktów


Rudniki
To punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez radców prawnych i adwokatów. Znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

wtorek w godzinach od 11.00 do 15.00

czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00

co drugi piątek w godzinach od 14.00 do 18.00.

Dyżur mediatora  - czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00

środę w godzinach od 11.00 do 15.00

co drugi piątek w godzinach od 14.00 do 18.00.

Dyżur mediatora – poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00

UWAGA!!! - zmiana godzin pracy punktu - W dniu 29.12.2023r. wyjątkowo punkt będzie czynny w godzinach 9.00-13.00

Olesno
To punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  i mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3. Znajduje się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie przy ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno. Świadczy pomoc prawną w następujących dniach i godzinach:

NIEODPŁATANE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 19.00.

we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00.

w co drugi piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

w środy w godzinach od 15.00 do 19.00.

w czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00.

w co drugi piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dyżur mediatora – poniedziałki w godzinach od 14.00 do 18.00, wtorki, czwartki i piątki w godzinach  od 8.00 do 12.00

Potrzebujesz pomocy specjalisty


Możesz skorzystać z porady na dyżurze specjalistycznym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania.

Więcej informacji o dyżurach specjalistycznych znajdziesz pod linkiem https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne


Poradę możesz umówić samodzielnie

Możesz samodzielnie umówić poradę prawną pod linkiem  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54


PDFZbiorcza lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja 2023.pdf (332,40KB)