Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór Kandydatów do prowadzenia Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2023.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (PCPR) z siedzibą: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8   ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2023.
Realizacja programu odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poza godzinami pracy Urzędu lub w innym wskazanym przez Centrum miejscu.
Podstawy prawne  realizacji Programu:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
 2.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011, nr 50, poz. 259),
 3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 248 z dnia 9 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1259).


Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy   i Polityki Społecznej  z dnia  22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych   w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011r., nr 50, poz. 259).

 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach, realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • znajomość wskazanych w ogłoszeniu przepisów.

W ramach realizacji Programu przewiduje się:

 1.  sporządzenie diagnozy wstępnej,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej,
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych (minimum 60 godzin zegarowych),
 5. sporządzenie harmonogramu zajęć wraz z tematyką spotkań,
 6. prowadzenie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników oraz prowadzącego,
 7. sporządzanie notatek, protokołów, innych dokumentów potwierdzających monitoring zachowań uczestników  oraz innych istotnych dokumentów w zależności od podejmowanych działań,
 8. przygotowanie dokumentu potwierdzającego ukończenie programu, jeśli uczestnik brał udział w minimum 70% spotkań oraz zostały osiągnięte cele określone w zakresie oddziaływań,

opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu.
Wszystkie działania wobec osób objętych programem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów powinny być dokumentowane.
Do składanej oferty należy dołączyć ramowy program sporządzony przez realizatora (kandydata), którego zawartość merytoryczna winna uwzględniać założone w § 4 wyżej wskazanego rozporządzenia cele prowadzonych oddziaływań jak również praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.
Oferty zawierające:

 1. Życiorys (CV);
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż  pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie;
 3. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje;
 4. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) na potrzeby związane z prowadzonym zapytaniem ofertowym;

Ofertę cenową – zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednej osoby w przedmiotowym programie. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów,
należy przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Prowadzenie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie w roku 2023 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ul. Konopnickiej 8  do godz. 12.00 dnia 17 lutego 2023 r.
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.
Dyrektor  PCPR w Oleśnie
Elżbieta Hadaś

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel. 34 350 51 25.
 2. W sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych  można kontaktować się z inspektorem ochrony danych:  iod@pcprolesno.pl, tel. 34 350 51 25 .
 3. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa (Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane,w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane,o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5.  Zebrane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania.
 6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO  oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych  w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie będą profilowane.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..............................................
(data i podpis kandydata do pracy)