Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie karty kwalifikacji kierowcy

 

 


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoba ubiegająca się o kartę kwalifikacji kierowcy składa właściwemu organowi wydającemu kartę  następujące dokumenty:

 • Wniosek, PDFwniosek KKK.PDF (427,70KB) DOCwniosek KKK.doc (347,50KB)

 • Paszport,

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

 • Prawo jazdy;

 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej lub kartę kwalifikacji kierowcy jeżeli były wydane; 

 • Dowód uiszczenia opłaty;

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę (wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy podpisuje sam  wnioskodawcaPDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB) DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 

Istnieje możliwość sprawdzania w internecie statusu sprawy www.info-car.pl


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 60 1020 5226 0000 6102 0785 4591

Za wydanie Profilu nie pobiera się opłaty

 

Opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy

 150, 00 zł 

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Prawo Jazdy (pokój nr 17)

Osoby odpowiedzialne : Ilona Kubica, Joanna Kleemann-Wengel, Karolina Morawiak, Justyna Suchodolska-Stasiak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 610

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 15.15

środa:  7.30-15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.15


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Profil kierowcy zawodowego generowany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,  karta kwalifikacji kierowcy jest produkowana  w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o ukończeniu wymaganego szkolenia.   

WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Przekazanie osobie starającej się o profil kandydata na kierowcę informacji o wygenerowaniu profilu z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego (Otrzymany numer należy przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia).

Po zakończeniu szkolenia i uiszczeniu opłaty, wydanie karty kwalifikacji kierowcy , Wydział Komunikacji i Transportu (pok.17)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 742 z późn. zm.),

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje 


DODATKOWE INFORMACJE


O wydanie karty kwalifikacji kierowcy mogą ubiegać się wyłączenie osoby posiadające adres zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.