Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na członków Komisji konkursowej

Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu w Oleśnie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w 2024 roku w pracach Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Komisja konkursowa będzie działać na zasadach określonych w „Regulaminie pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub powierzenie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wszystkie informacje dot. konkursów dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (http://bip.powiatoleski.pl).

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3. ww. ustawy, biorące udział w konkursie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Wykazują się znajomością przepisów:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  1. Deklarują znajomość obszaru tematycznego, którego dotyczy nabór, w ramach którego posiadają kompetencje do oceny ofert oraz uzasadniają je.

Zgłoszenia prosimy składać poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Zgłoszenie można przesłać pocztą na w/w adres bądź też na adres e-mail: starostwo@powiatoleski.pl

Termin zgłaszania osób do komisji upływa w dniu  29 maja 2024 roku.

Załącznik:

PDFformularz - zgłoszenia kandydatów.pdf (93,44KB)