Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLVII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 17.03.2023r.

BRZ.0002.2.2023

PROTOKÓŁ Nr XLVII/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 17 marca 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-03-17 o godz. 11:18:42, a zakończono o godz. 12:15:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Krzysztof Chudzicki
 4. Tomasz Szymański
 5. Piotr Rasztar
 6. Sylwia Kus
 7. Jacek Wróbel
 8. Barbara Kaczmarczyk
 9. Dionizy Brylka
 10. Krzysztof Antonowicz
 11. Henryk Zug
 12. Janusz Wojczyszyn
 13. Ewa Cichoń
 14. Damian Hutsch
 15. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
6. Izabela Pietrzak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLVII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,
  b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025,
  c) w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,
  d) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  e) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLVII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

Nastąpiła zmiana quorum (11:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Stanisław Belka

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak wniosków do porządku obrad zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:22:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. (11:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok  było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji przez zastępcę Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022. (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że  Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022 była szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie Panią Izabelę Pietrzak.

Zapytała czy są pytania do przedstawionej Oceny.

Brak pytań i wniosków.

Ocena stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawianą ocenę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022.

6. Podjęcie uchwał: (11:49:00)

a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/277/2023 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/277/2023 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVII/277/2023 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025, (11:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie   przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/278/2023 w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/278/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Henryk Zug, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVII/278/2023 w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/279/2023 w sprawie  określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/279/2023 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVII/279/2023 w sprawie  określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/280/2023 w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLVII/280/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVII/280/2023 w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/281/20223 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLVII/281/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVII/281/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. (12:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/282/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLVII/282/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVII/282/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (12:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że w materiałach sesyjnych były przedłożone następujące pisma:

- petycja z dnia 15.02.2023r. w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu),

- Uchwała Nr L/5120/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31.01.2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności województwa opolskiego przez mieszkańców regionu (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu),

- Uchwała Nr 360/L/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31.01.2023r. w sprawie przyjęcia "Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywanych dotacji na ucznia w szkole" (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu),

- Uchwała Nr XXXVIII/416/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23.02.2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Sekretarz Danuta Antas poinformowała, że petycja była skierowana do Rady Powiatu w Oleśnie. Z treści petycji wynika, że właściwych do jej rozpatrzenia jest Starosta Oleski jako kierownik Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Następnie odczytała projekt odpowiedzi na petycję zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 stycznia 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLVI/2023 z sesji odbytej w dniu 31.01.2023r. (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 stycznia 2023 roku.

9. Zakończenie sesji. (12:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:14:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek