Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLVIII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.04.2023r.

BRZ.0002.3.2023

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-04-27 o godz. 11:14:31, a zakończono o godz. 11:59:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
5. Dorota Janikowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Agnieszka Dorynek - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLVIII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2023 rok.
 5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023, b) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022,
  c) w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
  d) w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  e) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLVIII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:17:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 , który stanie się podpkt.f) w pkt.6.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych wniosków do porządku obrad zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:19:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2023 rok. (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2023 rok było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu prze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2023 rok.

5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej za 2022 rok. (11:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej za 2022 rok  było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu prze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej za 2022 rok

6. Podjęcie uchwał: (11:40:00)

a. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023, (11:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/283/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/283/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023 (11:42:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVIII/283/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022, (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/284/2023 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/284/2023 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022 (11:43:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVIII/284/2023 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus zgłosiła wniosek Komisji Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka polegającej na wykreśleniu drugiego zdania w paragrafie 1 ust.3.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka polegającej na wykreśleniu drugiego zdania w paragrafie 1 ust.3.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka polegającej na wykreśleniu drugiego zdania w paragrafie 1 ust.3 (11:45:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty wniosek Komisji Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka polegającej na wykreśleniu drugiego zdania w paragrafie 1 ust.3.
Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/285/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z uwzględnieniem przyjętej poprawki .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/285/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (11:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVIII/285/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/286/2023 w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/286/2023 w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (11:48:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVIII/286/2023 w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:50:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/287/20223 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/287/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:51:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVIII/287/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. (11:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/288/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/288/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVIII/288/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła przekazane do wiadomości Rady Powiatu w Olesnie pismo Wójta Gminy Zębowice w sprawie pilnego remontu drogi powiatowej nr 1730 O Łąka - Radawie (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że są to wnioski zgodnie z ustaleniami Komisji w zakresie remontów dróg. Natomiast remonty dróg we współpracy z gminami są rozpatrywane po połowie roku. Na razie nie jest wiadoma sytuacja finansowa i nie były podejmowane decyzje w tej sprawie. Jeśli będą możliwości finansowe takie inicjatywy będą podejmowane, o czym samorządy oraz Rada będą informowani. W tym roku mamy do realizacji znaczny plan remontów na drogach powiatowych i nie możemy podjąć nowych zobowiązań. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:56:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLVII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 17 marca 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLVII/2023 z dnia 17.03.2023r. (11:57:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 2 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLVII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 17 marca 2023 roku.

9. Zakończenie sesji. (11:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:59:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek