Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIX/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.05.2023r.

BRZ.0002.4.2023

PROTOKÓŁ Nr XLIX/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 maja 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-05-25 o godz. 11:36:53, a zakończono o godz. 12:34:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Danuta Skrzeszowska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im Królowej Karoli w Dobrodzieniu
5. Lidia Wosz - główny księgowy SP ZOL w Dobrodzieniu
6. Elżbieta Korzec - Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
7. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
8. Eugeniusz Hoffman - biegły rewident
9. Marek Walewski - główny księgowy ZOZ w Oleśnie
10. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLIX z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022,
   b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022,
   c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022,
   d) w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
   e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem,
    f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu,
   g) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLIX sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak wniosków do porządku obrad zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:40:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:40:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok. (11:56:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok był szczegółowo omówiony przez Starostę Oleskiego na posiedzeniu Komisji. Raport zostanie przedłożony do konsultacji społecznych i ponownie będzie tematem sesji w miesiącu czerwcu Poprosiła o zgłaszanie uwag lub wniosków.

Brak pytań i wniosków.

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwał: (11:57:00)

a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022, (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022 był  szczegółowo omówiony przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na posiedzeniach Komisji. Następnie udzieliła głosu Panu Jerzemu Hoffmannowi biegłemu rewidentowi.

Biegły rewident Eugeniusz Hoffmann poinformował, że na zlecenia Zarządu Powiatu przeprowadził badanie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za 2022 rok. Głównym celem było zapoznanie się z systemem jednostki oraz opisanie i zbadanie prawidłowości ksiąg rachunkowych, ocena działania systemu kontroli wewnętrznej, poprawność przeprowadzania inwentaryzacji aktywów, pasywów oraz scharakteryzowania poszczególnych grup bilansu rachunku zysków i strat, ustalenie wyniku finansowego, a także zagadnień szczególnych. Na podstawie tych danych zostało sporządzone sprawozdanie biegłego rewidenta, które zostało Państwu przekazane. Sprawozdanie zawiera szczegółową informację badanych zagadnień. W porównaniu do poprzedniego roku nie uległy zmianie istotne wartości działalności szpitala w zakresie organizacyjnym tj procesów dokumentujących przebieg składników majątkowych, kontrolnych procesów inwentaryzacyjnych, dokumentowania środków oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustalanie wyniku finansowego. W zakresie badania sprawozdania nie leży ocenianie zewnętrznych warunków prowadzenia działalności medycznej. W zakresie zagrożeń kontynuacji działalności szpitala to są one od lat takie same. Występuje ryzyko błędów medycznych , ryzyko kosztów usług medycznych, jakości i ilości sprzętu medycznego, ryzyko braku ubezpieczeń w systemie opieki zdrowotnej, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, głównie związane z inflacją oraz nieprawidłowościami przy rozliczaniu kontaktu z NFZ, w tym nadwykonań. Są to ryzyka wszystkich placówek służby zdrowia na poziomie makro. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że kierownictwu zakładu udało się uniknąć tych ryzyk, chociaż nie w pełni, co zostało omówione na posiedzeniu komisji. W zakresie badania bilansu Zespółu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie należy stwierdzić, że księgi rachunkowe były i są prowadzone poprawnie. Procesy ekonomiczne są prawidłowo dokumentowane, majątek był poprawnie inwentaryzowany. Ogólna sytuacja ekonomiczna szpitala pozwala na zachowanie płynności finansowej. Wynik finansowych jest ujemny i pokazuje stratę, ale ten wynik jest niższy od amortyzacji, co oznacza, że w zakładzie nie brakowało środków finansowych i należności oraz zobowiązania są regulowane na bieżąco. Z istotnych pozycji bilansu chce zwrócić uwag ę na 6 mln zł należności od kontrahentów i jest nim głównie NFZ, który został zapłacony 2 mln zł z należności. Są to środki zaangażowane w realizowany projekt. Jest to na bieżąco rozliczane, jak równie z są na bieżąco rozliczane zobowiązania wobec kontrahentów. Są tworzone rezerwy. Poprosił o zadawanie pytań w zakresie poszczególnych pozycji sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/289/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/289/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022 (12:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/289/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022, (12:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022  był  szczegółowo omówiony przez Dyrektora Panią Danutę Skrzeszowską na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/290/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/290/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022 (12:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/290/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022, (12:15:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022  był  szczegółowo omówiony przez Kierownika Panią Elżbietę Korzec na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/291/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/291/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022 (12:16:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/291/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, (12:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka  był  szczegółowo omówiony przez dyrektora Panią Elżbietę Hadaś na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/292/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/292/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (12:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/292/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, (12:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem był  szczegółowo omówiony przez kierownika Panią Annę Stasiak na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/293/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/293/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (12:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/293/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu, (12:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu był  szczegółowo omówiony przez kierownika Panią Annę Stasiak na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/294/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/294/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu (12:23:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/294/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony przez Skarbnika Romana Neugebauera na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji  Zdrowia i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/295/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/295/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:24:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XLIX/295/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego  stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

6. Wolne wnioski i interpelacje. (12:25:00)

Krzysztof Antonowicz poinformował, że na początku kadencji tej Rady wspólnie podjęliśmy inicjatywę wzbogacenia infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w formie boiska wielofunkcyjnego. Zarząd Powiatu, Starosta i Wicestarosta pokonali wiele przeszkód, które wynikały w szczególności z sytuacji pandemicznej i politycznej. Obecnie nastał etap, który przerósł jego oczekiwania i marzenia. Kończy się etap planowania i pozyskiwania środków. Jako powiat przystępujemy do realizacji budowy hali, która niewątpliwie wzbogaci nie tylko infrastrukturę, ale też poprawi jakość nauczania wychowania fizycznego obecnej i przyszłej młodzieży.. To przedsięwzięcie nie było by możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Niedługo zaczyna się etap budowy hali. Z ogromną radością i satysfakcją w imieniu społeczności Zespołu Szkół Zawodowych złożył podziękowania Radzie za wsparcie tego projektu, który mógł upaść przez wiele problemów a nie upadł. Złożył szczególne podziękowania Panu Staroście Rolandowi Fabiankowi  za zaangażowanie od samego początku oraz determinację. Uczniowie i nauczyciele szkoły nawet nie marzyli o takiej infrastrukturze sportowej, bo zdajemy sobie sprawę z sytuacji finansowej. Podziękowania Wicestaroście Panu Stanisławowi Belce, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu i panu Krzysztofowi Chudzickiemu, który wspierał inicjatywę i zaangażował się w pozyskiwanie środków. Podziękowania Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Gospodarki Panu Krzysztofowi Wróblowi, Panu Skarbnikowi, który mógł negować przedsięwzięcie, a tego nie robił. Podziękowania całemu Wydziałowi na czele którego stoi Pani Lidia Zientek za trud, który podejmowali cały czas. Podziękowania wszystkim Państwu, którzy nie negowali tej inicjatywy. Złożył serdeczne podziękowania w imieniu swoim oraz przede wszystkim całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych. 

Starosta Roland Fabianek podziękował za ciepłe słowa. Stwierdził, że miło jest być Starostą, który ma poparcie Rady i wspólnie wypracowuje się decyzje. Podziękował za konstruktywne podejście do tematu, bo faktycznie przeszkód było wiele. Ogrom pracy złożył Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz wszyscy pracownicy Starostwa zaangażowani w projekty. Hala nie jest jednym przedsięwzięciem. Jutro nastąpi symboliczne wbicie łopaty pod fundamenty hali i nastąpi przekazanie terenu wykonawcy. Planowy termin zakończenia budowy jest ustalony na koniec czerwca przyszłego roku.  Podziękował za poparcie nie tylko tej inicjatywy w zakresie sportowym. Były również problemy z boiskiem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, na budowę którego pozyskaliśmy też dodatkowe  środki  z uwzględnieniem wykonania siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół w Oleśnie. Inwestujemy w przyszłość naszych dzieci i miejmy nadzieję, że będą chcieć tutaj uczyć się, pracować  i odpłacać dobrymi wynikami.  

Brak innych wniosków.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLVIII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLVIII/2023 z dnia 27.04.2023r. (12:32:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLVIII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

8. Zakończenie sesji. (12:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:34:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek