Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr L/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.06.2023r.

BRZ.0002.5.2023

PROTOKÓŁ Nr L/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 czerwca 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-06-29 o godz. 12:07:23, a zakończono o godz. 13:20:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Tomasz Szymański
 5. Piotr Rasztar
 6. Sylwia Kus
 7. Jacek Wróbel
 8. Stanisław Grzesik
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Krzysztof Antonowicz
 11. Janusz Wojczyszyn
 12. Ewa Cichoń
 13. Damian Hutsch
 14. Teresa Gielsok

Nieobecni: Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
3. Danuta Skrzeszowska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
4. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
5. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
6. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
7. Anna Stasiak - kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek L z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Debata nad  raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok;
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2022 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok;
   e) opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok;
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok;
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  b) w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,
  c) w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,
  g) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia L sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (12:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wnioski Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekty Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie: - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,
- w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” (12:11:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów, który stanie się podpkt.h w pkt.7.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów (12:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów, który stanie się podpkt.i w pkt.7.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (12:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (12:13:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok. (12:28:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała art.30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

„Art.30a

1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

 4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że nie wpłynęły wnioski mieszkańców o zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu. 

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Raport stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  otwarła debatę nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok.

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok w zakresie działalności Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, spraw finansowo-inwestycyjnych.

Brak zgłoszeń do debaty.

Po debacie:

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów  Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego raportu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony raport. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawane pytań.

Brak pytań i wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów  Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr L/296/2023 w sprawie  udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/296/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:38:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/296/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok: (12:38:00)

a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, (12:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok, sprawozdania finansowe zoz-ów za 2022 rok i informacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2022 rok były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zgłaszanie uwag lub pytań do przedłożonych sprawozdań i informacji.

Brak pytań i uwag.

Załączniki do protokołu:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

- rachunek zysków i strat jednostki (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),

- informacja dodatkowej za rok 2022 (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok, (12:39:00)

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2022 wraz z korektą (załącznik nr 10 i 11 do niniejszego protokołu),

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2022  (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2022r., (12:39:00)

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2022  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok, (12:39:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę nr 143/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Nastąpiła zmiana quorum (12:42:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Stanisław Grzesik

e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok, (12:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotr Rasztar przedstawił opinie:

- Uchwałę Nr 9/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2022 rok (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę Nr 10/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15.05.2023r. w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty i Gospodarki, Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, (12:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 224/2023 z dnia 31.05.2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 rok (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022r., (12:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr L/297/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok. 

Głosowanie w sprawie podjęcie Uchwały Nr L/297/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022r. (12:52:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr L/297/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/298/2023 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcie Uchwały Nr L/298/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/298/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

7. Podjęcie uchwał: (13:00:00)

a. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (13:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/299/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/299/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:01:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/299/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, (13:01:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/300/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/300/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (13:02:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/300/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, stanowiąca załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, (13:02:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/301/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/301/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (13:04:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/301/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, (13:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez kierownika Oddziału Gospodarki Mieniem. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/302/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/302/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (13:05:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/302/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki, (13:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez kierownika Oddziału Gospodarki Mieniem. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/303/2023 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/303/2023 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki (13:07:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/303/2023 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki, stanowiąca załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, (13:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/304/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/304/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (13:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/304/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, stanowiąca załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego. (13:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:11:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/305/20223 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/305/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (13:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr L/305/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

h. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, (13:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/306/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/306/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” (13:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/306/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, stanowiąca załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

i. w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów. (13:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Starostę Oleskiego. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/306/2023 w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/307/2023 w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów (13:15:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr L/307/2023 w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów, stanowiąca załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

8. Wolne wnioski i interpelacje. (13:15:00)

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, ze radni w materiałach sesyjnych otrzymali pismo do wiadomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie informacji o stanie zaawansowania prac nad inwestycją związaną z budową drogi S11 w województwie śląskim i opolskim (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLIX/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 maja 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLIX/2023 z dnia 25.05.2023r. (13:18:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(7):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 12 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLIX/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.05.2023 roku.

10. Zakończenie sesji. (13:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad L sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (13:20:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek