Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.08.2023r.

BRZ.0002.6.2023

PROTOKÓŁ Nr LI/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 sierpnia 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-08-29 o godz. 11:10:21, a zakończono o godz. 11:49:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Janusz Wojczyszyn
 13. Ewa Cichoń
 14. Damian Hutsch
 15. Teresa Gielsok

Nieobecni: Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
3. Maciej Flank - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
4. Dorota Janikowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
5. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LI z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2022r.
 5. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,
  b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030,
  d) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LI sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak wniosków do porządku obrad zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:13:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2022r. (11:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2022 r.  było  szczegółowo omówione przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2022 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2022 r.

5. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego. (11:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu były omówione przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do przestawionych sprawozdań.

Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianych sprawozdań.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego tj.: Nadzoru Wodnego w Kępnie, Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach, Nadzoru Wodnego w Wieluniu.

6. Podjęcie uchwał: (11:32:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok  wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok były szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:36:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/308/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/308/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:37:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LI/308/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:39:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/309/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LI/309/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:40:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LI/309/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030  wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:42:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Nastąpiła zmiana quorum (11:43:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Krzysztof Antonowicz

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/310/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/310/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:44:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LI/310/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/311/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/311/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (11:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr LI/311/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (11:47:00)

Brak wniosków.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr L/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr L/2023 z dnia 29.06.2023r. (11:48:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 12 ”za”, 0 „przeciw” i 2 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr L/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.06.2023 roku.

9. Zakończenie sesji. (11:48:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:49:21)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek