Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.09.2023r.

BRZ.0002.7.2023

PROTOKÓŁ Nr LII/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 września 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-09-28 o godz. 11:13:48, a zakończono o godz. 11:54:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
3. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025,
  b) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 11:13:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 11:15:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 11:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028, który stanie się podpkt.d w pkt.4.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 11:18:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Henryk Zug poinformował, że w informacji z 177 posiedzenia w punkcie drugim litera d jest mowa o przydzieleniu jednej  godziny zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz pół godziny zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, ale nie jest wskazane w której szkole. Należało by to uzupełnić. Ponadto Wysoka Rada mogła być zapoznana z wynikami matur oraz z danymi o progach punktowych uczniów przyjętych do klas pierwszych. 

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że w zakresie przydzielenia godzin zindywidualizowanej ścieżki kształcenia rozchodziło się prawdopodobnie o Zespół Szkół w Oleśnie, ale będzie to sprawdzone. Jeśli jest wola Rady, to można nawet dzisiaj poprosić Panią Naczelnik Wydziału Edukacji o przedstawienie takiej informacji lub też radni mogą się zapoznać z danymi w Wydziale. 

Brak innych uwag i pytań.

4. Podjęcie uchwał: - 11:36:00

a. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025, - 11:36:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/312/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LII/312/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 - 11:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LII/312/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, - 11:39:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie . Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/313/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/313/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 11:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LII/313/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. - 11:40:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/314/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr LII/314/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LII/314/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028. - 11:43:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/315/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/315/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 11:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LII/315/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. - 11:46:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformował, że wpłynęło pismo Starosty Oleskiego w sprawie wyznaczenia przez Radę Powiatu dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w związku z upływem obecnej kadencji Komisji (pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że dotychczas w składzie powyższej Komisji byli: Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń i Wiceprzewodniczący Ray Powiatu Krzysztof Chudzicki. Poprosiła o zgłoszenie swoich kandydatur do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku..

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zgłosiła swoją kandydaturę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chudzicki zgłosił swoją kandydaturę.

Brak innych zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu czy wyraża zgodę na kandydowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chcudzicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Następnie zarządziła głosowanie w sprawie oddelegowania Radnych Ewę Cichoń i Krzysztofa Chudzickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głosowanie w sprawie oddelegowania Radnych Ewy Cichoń i Krzysztofa Chudzickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 11:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” oddelegowała Radnych Ewę Cichoń i Krzysztofa Chudzickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Starosta Roland Fabianek poprosił, aby w przypadku woli radnych o uzupełnienie materiałów sesyjnych o dodatkowe informacje, to takie zgłoszenie poczynić najpóźniej na dzień przed sesją.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że zgłosił się do niej mieszkaniec Kocur w sprawie kursu autobusu na linii Dobrodzień-Olesno, którego trasa przebiega przez Rzędowice, Warłów, Szemrowice, Zębowice. Uczniowie z Malichowa i Kocur nie mają możliwości dojechania do szkoły w Oleśnie. Zapytała czy jest możliwość zmiany trasy połączenia autobusowego w taki sposób, aby co uczniowie mogli z tego skorzystać.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że są dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Operator obsługujący trasę musiałby wystąpić z wnioskiem o zmianę jej przebiegu wraz z uzasadnieniem wynikającym z potrzeb. Jeśli grupa osób skieruje w tym zakresie deklaracje do przewoźnika to wniosek o zmianę trasy wpłynie do Wydziału Komunikacji, który zostanie rozpatrzony i zatwierdzony. Innym sposobem jest wyłonienie i zorganizowanie tzw transportu publicznego zbiorowego przez powiat, co oznacza przejęcie części zadań organizatora transportu i na tym liniach, które są obsługiwane przez dotychczasowych operatorów prywatnych. Można ustalić linię tzw powiatową, gdzie powiat zlecałby operatorowi wykonanie usługi transportu zbiorowego, bilety były wykupywane, ale będzie konieczność dopłacania do tych linii. Do tej pory nie organizowaliśmy transportu zbiorowego.

Dionizy Brylka stwierdził, że warto określić godziny w jakich występuje potrzeba przejazdu zainteresowanych osób.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 11:52:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 sierpnia 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LI/2023 z sesji odbytej w dniu 29.08.2023r. - 11:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.08.2023 roku.

7. Zakończenie sesji. - 11:53:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:54:32)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek