Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LIII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.10.2023r.

BRZ.0002.8.2023

PROTOKÓŁ Nr LIII/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 października 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-10-27 o godz. 11:11:30, a zakończono o godz. 12:09:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecna: Barbara Kaczmarczyk

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
4. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LIII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2022/2023.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole,
  c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 11:11:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LIII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 11:12:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 11:14:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Henryk Zug zadał pytanie w zakresie pkt.2e 179 posiedzenia Zarządu Powiatu, w którym wyrażono zgodę na przydział dodatkowych godzin matematyki w klasie 4a w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce w związku z rezygnacją uczniów z zajęć z wychowania w rodzinie. Z tego co mu wiadomo jest inna pula godzina zajęć matematyki i w tym bloku nie ma zajęć z wychowania w rodzinie. Wychowania w rodzinie jest 10 godzin rocznie, a zajęć matematyki jest 40 godzin rocznie. Mogło nastąpić zwiększenie o 1 godzinę liczby godzin matematyki jeśli była pula godzin, ale nie w związku z rezygnacją z zajęć z wychowania w rodzinie, bo to nijak ma się jedno do drugiego. Ma wrażenie, że tak było zawsze praktykowane. 

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że w tej szkole było praktykowane zwiększenie liczby godzin matematyki w klasie czwartej maturalnej z uwagi na dość sporą liczebność. Było to wskazanie, że w ramach godzin tej klasy będzie 1 godzina więcej matematyki. Pani dyrektor zawnioskowało o dodatkową godzinę. W miejsce za zajęcia z wychowania w rodzinie, z których zrezygnowali uczniowie, będzie realizowana matematyka. Może użyto nie właściwego określenia.

Henryk Zug stwierdził, że mnożą się liczby godzin w szkołach, a my ubolewamy na nie wystarczające środki na oświatę. Szczególnie w tym czasie lawinowo rośnie liczba godzin, bo dochodzą indywidulane nauczania, rewalidacje, podziały na grupy. Klasy w siatce godzin mają określoną liczbę godzi w zależności od typu szkoły. Jeśli jest rezerwa, to można przyznać dodatkowo godzinę matematyki. Nie ma formalnej możliwości zamiany godzin w planie nauczania.

Janusz Wojczyszyn poinformował, że jako członek Zarządu głosował też za przyznaniem dodatkowej godziny matematyki, ponieważ rozchodziło się o klasę maturalną. Jest to ważny przedmiot i nie było istotne czy to jest zamienne czy nie. Decyzja była podyktowaną troską o przygotowanie uczniów, którzy w większości chcą zdawać matematykę rozszerzoną, a w tej szkole chyba nie ma rozszerzenia z matematyki.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2022/2023. - 11:33:00

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) była szczegółowo omówiona przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub uwag.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej informacji.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2022/2023.

5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie. - 11:34:00

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała informację o analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Oleskiego złożonych za rok 2022 (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożonych za rok 2022 (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała informację:

- Wojewody Opolskiego  o analizie oświadczeń majątkowych Starosty Oleskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu złożonych za 2022 rok (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- Urzędu Skarbowego w Oleśnie o analizie oświadczeń majątkowych złożonych  za 2022 rok (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

6. Podjęcie uchwał: - 11:55:00

a. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu, - 11:55:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu   był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/316/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/316/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu - 11:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIII/316/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole, - 11:57:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/317/2023 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/317/2023 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole - 11:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIII/317/2023 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, - 11:58:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji  Oświaty o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/318/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/318/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIII/318/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028. - 12:00:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 12:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji  Oświaty o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/319/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/319/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 12:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIII/319/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. - 12:04:00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chudzicki poprosił o wyjaśnienie w zakresie remontu w rejonie Zdziechowice - Praszka. Prawdopodobnie wjazdy do gospodarstw w miejscowości Krzyżanowice w projekcie były zaplanowane do wykonania z kostki,  a faktycznie wykonano je z asfaltu. Te wjazdy są strome i są na to skargi.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że trudno mu się odnieść, bo nie ma obecnie do wglądu projektu. Uczestniczył w radach budowy i wjazdy miały być wykonane praktycznie. Ścieżka jest w technologii asfaltowej, a zjazdy na działki rolne miały być utwardzone frezem. Musiałby sprawdzić co zostało uwzględnione w dokumentacji do przetargu. Zjazdy w Krzyżanowicach są faktycznie wykonane z asfaltu, a w Zdziechowicach z kostki, ponieważ było to dokończenie ścieżki wykonanej z kostki. 

Nastąpiła zmiana quorum - 12:05:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Sylwia Kus

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 12:07:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 września 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LII/2023 z dnia 28.09.2023r. - 12:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.09.2023 roku.

9. Zakończenie sesji. - 12:09:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:09:38)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek