Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno ogłasza konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Oddziału Wewnętrznego,

Oddziału Dziecięcego,

Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

Oddziału Chirurgii Ogólnej,

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.: Dz.U.2021.430),

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1.                  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.                  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub odpisy potwierdzone za zgodność),

3.                  opisany przebieg pracy zawodowej,

4.                  inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

5.                  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6.              oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

             Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaga­nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą­cych przedsiębiorcami (Dz.U.2023.1515) – Pracownicy działalności podstawowej Lp. 36.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą dostępne w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać do dnia 27.12.2023r. na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

lub osobiście w Sekretariacie ZOZ w Oleśnie do godz. 14.00

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …...........(wskazać właściwy) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DOCKlauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno.doc (34,50KB)
ODTOgłoszenie konkursu na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ.odt (7,67KB)
ODTOświadczenie oddziałowej.odt (15,79KB)
ODTOŚWIADCZENIE.odt (6,89KB)
ODTZgoda na przetwarzanie danych osobowych.odt (7,58KB)