Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI NACZELNEJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI NACZELNEJ

w ZOZ w Oleśnie

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.: Dz.U.2021.430),

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub odpisy potwierdzone za zgodność),

3. opisany przebieg pracy zawodowej,

4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

          Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaga­nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą­cych przedsiębiorcami (Dz.U.2023.1515).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą dostępne w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać do dnia 27.12.2023r. na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

lub osobiście w Sekretariacie ZOZ w Oleśnie do godz. 14.00

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DOCKlauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno.doc (35,00KB)
ODTOgłoszenie konkursu na stanowisko PIELĘGNIARKI NACZELNEJ w ZOZ w Oleśnie.odt (7,50KB)
ODTOświadczenie oddziałowej.odt (15,79KB)
ODTOświedczenie.odt (6,84KB)
ODTZgoda na przetwarzanie danych osobowych.odt (7,46KB)