Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LIV.2923 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.11.2023r.

BRZ.0002.9.2023

PROTOKÓŁ Nr LIV/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-11-30 o godz. 11:03:10, a zakończono o godz. 11:45:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Maciej Pyziak - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
5. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LIV z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego,
  b) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,
  d) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
  f) w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski,
  g) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 11:03:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LIV sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 11:04:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 11:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 11:05:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwał: - 11:21:00

a. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego, - 11:21:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/320/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/320/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego - 11:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU (2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/320/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok, - 11:24:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/321/2023 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/321/2023 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok - 11:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/321/2023 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok, - 11:26:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/322/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/322/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok - 11:27:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/322/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku, - 11:28:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/323/2023 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LIV/323/2023 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku - 11:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/323/2023 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, - 11:30:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/324/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/324/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie - 11:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/324/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski, - 11:32:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/325/2023 w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/325/2023 w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski - 11:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/325/2023 w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. - 11:34:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/326/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/326/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/326/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. - 11:37:00

Brak wniosków i interpelacji.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 11:42:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LIII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 października 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LIII/2023 z sesji odbytej w dniu 27.10.2023r. - 11:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LIII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.10.2023 roku.

7. Zakończenie sesji. - 11:43:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:45:04)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek