Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LV z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 14.12.2023r.

BRZ.0002.10.2023

PROTOKÓŁ Nr LV/2023
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 14 grudnia 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-12-14 o godz. 14:25:42, a zakończono o godz. 14:30:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Stanisław Belka
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Tomasz Szymański
 5. Piotr Rasztar
 6. Sylwia Kus
 7. Jacek Wróbel
 8. Barbara Kaczmarczyk
 9. Teresa Czaja
 10. Dionizy Brylka
 11. Krzysztof Antonowicz
 12. Henryk Zug
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 4. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 14:25:00

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie paragrafu 9 pkt.6 Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia 8.10.2018r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego została zwołana LV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Oleśnie. Następnie dokonała otwarcia LV sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 14:27:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 14:27:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU (4):
  Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. - 14:27:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LV/327/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LV/327/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 14:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (4):
  Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LIV/327/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

4. Zakończenie sesji. - 14:29:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (14:30:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek