Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LVI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.12.2023r.

BRZ.0002.11.2023

PROTOKÓŁ Nr LVI/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-12-28 o godz. 11:14:22, a zakończono o godz. 12:45:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LVI z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok  2024:
     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
     b) odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
     c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   o projekcie uchwały budżetowej;
     d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5.  Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029,
  b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028,
  d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 11:14:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LVI sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 11:15:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 11:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 11:17:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2024: - 11:36:00

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, - 11:36:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2024 oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są  pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek.

Brak pytań i wniosków.

Projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok - 11:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok.

b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców, - 11:37:00

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski odczytał opinię Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel odczytał opinię Komisji Oświaty i Gospodarki, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus odczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, - 11:39:00

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:

- Uchwałę Nr Pb/50/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2024 rok (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),

-  Uchwałę Nr Dp/45/2023 z dnia 8 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2024 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, - 11:46:00

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosków do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok i w związku z tym Zarząd Powiatu nie przyjmował stanowiska.

e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, - 11:46:00

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że cechą charakterystyczną projektu budżetu na 2024 rok jest przekroczenie magicznej i historycznej kwoty po stronie dochodów i wydatków w wysokości ponad 100 mln zł. Kwota dochodów stanowi kwotę ponad 108 mln zł, a wydatków około 111 mln zł. Dochody bieżące stanowią około 90 mln zł, a dochody majątkowe około 19 mln zł. Kwota wydatków majątkowych łącznie z dwoma przedsięwzięciami realizowanych w ramach remontów stanowi kwotę około 26 mln zł. Od czasu istnienia powiatu jest to pierwszy raz tak wysoka kwota na przedsięwzięcia. Trudno porównywać się do gmin, dla których przeznaczenie około 23% wydatków na przedsięwzięcia nie jest zaskakująca, ale dla powiatu tak. Dofinansowania na planowane w 2024 roku przedsięwzięcia w wysokości około 26 mln zł stanowią kwotę 20 mln zł jako środki pozyskane z zewnątrz. Około 1 mln zł, co wstępnie jest uzgodnione z gminami, jest planowane do pozyskania w ramach współpracy z gminami z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Łącznie środki zewnętrzne stanowią około 81% z przeznaczeniem na przedsięwzięcia. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jest zrealizowanie przedsięwzięć na prawie 2,5 mln zł, z czego 1,6 mln stanowią środki pozyskane z zewnątrz. Natomiast w ramach programu Polski Ład jest zaplanowana ogólna kwota około 19 mln zł na przedsięwzięcia przy 15 mln dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Poza tym z większych zadań to inwestycja na drodze powiatowej Gorzów Śl. - Szyszków w ramach programu PROW na łączna kwotę 2,8 mln zł, przy dofinansowaniu 1,8 mln zł. Większość planowanych przedsięwzięć jest już po wyborze ofert do realizacji zadań. Wysokie dochody wiążą się z obecną sytuacją i planowanymi wydatkami, bo wzrastają wydatki bieżące na utrzymanie. Do tej pory wszystkie jednostki funkcjonowały na jednej umowie zawartej prze 3 latami na dostarczanie energii elektrycznej, gdzie stawki były bardzo korzystane w porównaniu do obecnie obowiązujących. Jest podpisana kolejna umowa i od 1.01.2024r. stawki za energię elektryczna wrastają o prawie 2,5 razy. To też wpływa na kwotę wydatków w budżecie na 2024 rok. Ponadto w budżecie na 2024 rok zaplanowany jest kredyt w wysokości 3 mln zł, ale będą czynione starania, aby go ograniczyć jak najwięcej. Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi około 3,5 mln zł, czyli jest stosunkowo niskie. Są to ogólne informacje o projekcie budżetu na przyszły rok, który był szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji.   

Henryk Zug stwierdził, że w wypowiedzi Skarbnika było dużo optymizmu, ale też akcenty pesymizmu w zakresie wzrastających kosztów energii elektrycznej. Myśli, że to nie będzie aż tak negatywnie wpływać na nasz budżet. W ramach tej kadencji były już też tak wysokie wydatki na drogi, chyba około 17 mln zł. Obecnie jest planowane 26 mln zł, ale nie tylko na drogi powiatowe. Uważa, że stan dróg powiatowych nam się poprawia, ale w kontekście całego powiatu należy pamiętać również o powstaniu dwóch obwodnic przebiegających w całości przez teren powiatu oleskiego. W tym minionym roku powiat oleski skorzystał bardzo dużo w zakresie drogowym w skali kraju i województwa. Plany na przyszły rok i dotychczasowe działania spowodowały, że stan dróg na naszym terenie bardzo się poprawia.   

f. głosowanie nad uchwałą budżetową. - 11:56:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr LVI/328/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2024 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/328/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok - 12:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr LVI/328/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2024, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwał: - 12:03:00

a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029, - 12:03:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek.

Brak pytań i wniosków.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lat 2024-2029.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 - 12:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr Pw/52/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu),

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/329/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/329/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 - 12:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr LVI/329/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029, stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, - 12:11:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/330/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/330/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVI/330/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028, - 12:13:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028, był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/331/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr LVI/331/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 12:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVI/331/2023 w  sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028,  stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie. - 12:15:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/332/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/332/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie\ - 12:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVI/332/2023 w  sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie,  stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Nastąpiła zmiana quorum - 12:18:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Sylwia Kus

6. Wolne wnioski i interpelacje. - 12:18:00

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok , zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 12:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (4):
  Stanisław Belka, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został zatwierdzony Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Nastąpiła zmiana quorum - 12:26:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Wróbel

Starosta Roland Fabianek podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2024 rok, członkom Zarządu Powiatu za pracę nad jego tworzeniem,  w szczególności Skarbnikowi Powiatu, a także Wydziałowi Finansowemu oraz pracownikom Starostwa nad jego opracowaniem. Następnie przedstawił informację o inwestycjach i projektach realizowanych przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych w 2023 roku i planowanych do wykonania w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszego protokołu.

7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. - 12:39:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LIV/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LIV/2023 z sesji odbytej w dniu 30.11.2023r. - 12:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU (5):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LIV/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LV/2023 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LV/2023 z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 14.12.2023r. - 12:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU (4):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 2 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LV/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 14 grudnia 2023 roku.

8. Zakończenie sesji. - 12:45:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:45:26)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek