Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno ponownie ogłasza konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Dziecięcego

Data ogłoszenia:
18-01-2024
Termin składania dok.:
23-02-2024
Jednostka:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 

Oddziału Dziecięcego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.: Dz.U.2021.430),

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub odpisy potwierdzone za zgodność),

3.       opisany przebieg pracy zawodowej,

4.       inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

5.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

          Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaga­nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą­cych przedsiębiorcami (Dz.U.2023.1515) – Pracownicy działalności podstawowej Lp. 36.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą dostępne w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać do dnia 23.02.2024 r. na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

lub osobiście w Sekretariacie ZOZ w Oleśnie do godz. 14.00

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

ODTOGŁOSZENIE ODDZIAŁOWA ODDZIAŁ DZIECIĘCY.odt (22,98KB)

DOCklauzula informacyjna ZOZ II.doc (19,00KB)

ODTOswiadczenie oddziałowa.odt (15,79KB)

ODTZgoda na przetwarzanie danych osobowych.odt (18,72KB)