Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa

Olesno, dnia 2012-03-09
 
 
Nr RIZ. 272.1.2012
                                  
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zawiadamia, że unieważniono postępowanie na wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej PRASZKA –obszar wiejskiw systemie GEO INFO Integra  i GEO INFO V Mapa.
 
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zamawiający na sfinansowanie zadania przeznaczył kwotę 225 000, 00 zł (słownie : dwieście dwadzieścia pięć  tysięcy złotych ), odpowiednio Grupa I 80 000,00 zł , Grupa II 70 000,00 zł, Grupa III 75 000,00 zł .
 
 
                                                                                                   Jan Kus
                                                                                              Starosta Oleski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Olesno, dnia 2012-03-01
 
 
Nr RIZ. 272.1.2012
                                  
WYJAŚNIENIE
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej PRASZKA –obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra  i GEO INFO V Mapa.
            Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że na stronie 34 „PROJEKTU MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI” wystąpiła oczywista omyłka.
Jest:
 „Grupa II - obręby Wierzbie, Sołtysy, Marki Lachowskie, Gana,
Grupa III - obręby Gana, Rozterk, Kuźniczka, Skotnica, Rosochy, Szyszków, Prosna, Tokary, Strojec. „
Powinno być:
„Grupa II - obręby Wierzbie, Sołtysy, Marki Lachowskie, Gana,
Grupa III - obręby Brzeziny, Rozterk, Kuźniczka, Skotnica, Rosochy, Szyszków, Prosna, Tokary, Strojec.”
 
                                                                                                          Jan Kus
                                                                                                   Starosta Oleski

 ____________________________________________________________________________________________________________

Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa
Numer ogłoszenia: 48021 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.
·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.powiatoleski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 3 zadania: Zad. Nr 1 - obręby Aleksandrów, Kiczmachów, Kik , Kozioł , Kowale Parcela, Kowale, Przedmość Zad. Nr 2 - obręby Wierzbie, Sołtysy, Marki Lachowskie, Gana, Zad. Nr 3- obręby Gana, Rozterk, Kuźniczka, Skotnica, Rosochy, Szyszków, Prosna,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.35.40.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 01.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:Wykonawca jako część swojej oferty zapewni wadium w wysokości: - zadanie nr 1 - 2.000,00 zł - zadanie nr 2 - 2.000,00 zł - zadanie nr 3 - 2.000,00 zł Wadium może być wniesione: 1) pieniądzu na konto zamawiającego: 76 10203668 0000 5202 0015 7875 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust.53 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o wykonanie min. 2 usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, którego minimalna wielkość wyniosła 200 budynków każda
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne- wykonawcy bądź osoby bezpośrednio zatrudnione przy realizacji zamówienia ,
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- formularz oferty
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój nr 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.03.2012 godzina 09:45, miejsce: : Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno..
IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie