Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LVII/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31.01.2024r.

 

BRZ.0002.1.2024

PROTOKÓŁ Nr LVII/2024
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 stycznia 2024 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2024-01-31 o godz. 11:08:58, a zakończono o godz. 11:44:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LVII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.
 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku,
  b) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,
  d) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 11:08:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LVI sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 11:10:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 11:11:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023. - 11:26:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023 było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.

5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2023 roku. - 11:27:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2023 roku było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2023 roku

6. Podjęcie uchwał: - 11:28:00

a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, - 11:28:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/333/2024 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/333/2024 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku - 11:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVII/333/2024 w  sprawie  przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026, - 11:30:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026 był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/334/2024 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/334/2024 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026 - 11:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVII/334/2024 w  sprawie  przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, - 11:31:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/335/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa  w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/335/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa - 11:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVII/335/2024 w  sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. - 11:33:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/336/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/336/22024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVII/336/2024 w  sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. - 11:34:00

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:

- Uchwałę nr DŁ/34/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę nr Du/35/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2024 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła Uchwałę LX/621/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.12.2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim rok 2024 Rokiem 20-lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 11:42:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LVI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LVI/2023 z sesji odbytej w dniu 28.12.2023r. - 11:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LVI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku.

9. Zakończenie sesji. - 11:44:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:44:51)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek